Rioolheffing

De gemeente heft rioolheffing over alle panden die op de gemeentelijke riolering aangesloten zijn. Dus ook over leegstaande panden. Aansluiting op de gemeentelijke riolering is verplicht. De Rioolheffing is opgenomen in de aanslag gemeentelijke belastingen.

Bent u op 1 januari eigenaar van een pand?

Dan ontvangt u de aanslag voor rioolheffing voor het hele jaar. Als u het pand gedurende het jaar verkoopt, verandert dat niets aan de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent de notaris de rioolheffing met de nieuwe eigenaar.

Tarief in 2021

De aanslag rioolheffing voor 2021 is € 177,00.

Bezwaar maken

De gemeente heeft een besluit genomen en u bent het daar niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Het indienen van bezwaar dient schriftelijk te gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan? Dan moet u om uitstel van betaling vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding rioolheffing

Als u denkt de rioolheffing niet te kunnen betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.