Onroerende zaakbelasting

Iedere eigenaar van een onroerende zaak betaalt onroerende zaakbelasting (OZB). Dit kan bijvoorbeeld zijn een: woning, bedrijfsgebouw, kantoor, stuk grond, agrarisch bedrijf. Ook gebruikers van niet-woningen betalen OZB.

Betalen OZB

De OZB is opgenomen in de aanslag gemeentelijke belastingen.

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Kunt u de OZB niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Wat is de hoogte van de OZB?

Wij bepalen de hoogte van de OZB aan de hand van de WOZ-waarde van uw vastgoedbezit. Het OZB tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven voor 2018 zijn:

  • Eigenaar woning: 0,1798% 
  • Eigenaar niet-woning: 0,3600%
  • Gebruiker niet-woning: 0,3013%

Wij bepalen de hoogte van de aanslag op basis van de situatie op 1 januari. Was u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak? Dan moet u voor het hele jaar OZB betalen. Dit geldt ook als u uw vastgoedbezit direct daarna verkoopt of gaat verhuizen. Er bestaat dan geen recht op ontheffing of vermindering. Bij verkoop verrekent de notaris de OZB vaak met de nieuwe eigenaar.

Sommige panden hebben een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Een boerderij bijvoorbeeld. Wettelijk is bepaald dat een object als woning wordt aangemerkt als minstens 70 procent van de vastgestelde waarde betrekking heeft op het woongedeelte. Zo niet, dan is er sprake van een niet-woning.