Collectevergunning

Voor elke collecte in onze gemeente is een collectevergunning nodig. Deze geeft toestemming voor het inzamelen van geld voor een goed doel. U krijgt in principe eenmalig een vergunning voor een vaststaande periode. Dat betekent dat u voor elke door u georganiseerde collecte opnieuw een vergunning moet aanvragen. Personen die collecteren moeten zich kunnen legitimeren en een kopie van de vergunning kunnen tonen.

Landelijke collecte of niet?

Bij de beoordeling van de aanvraag maakt de gemeente onderscheid tussen landelijke collectes met vaste collectedata en overige collectes. Landelijke collectes komen voor in het landelijk (doorlopende) collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Voor overige collectes verleent de gemeente alleen vergunning voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.

U ontvangt binnen zes weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw aanvraag. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens zes weken.

Aanvragen

U vraagt de vergunning tenminste zes weken voor de collecteperiode schriftelijk aan. De ondertekende brief stuurt u naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Uw brief bevat de volgende gegevens:

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Wanneer de collecte plaatsvindt
  • Doel van de collecte
  • Waarvoor de opbrengst is bestemd

Kosten

Een collectevergunning is gratis.

De belangrijkste voorwaarden voor collecteren zijn:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn;
  • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen;
  • De collectant is minimaal 16 jaar.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u ons op werkdagen bellen via (0599) 631 631.