Goedhart Borgesius

Wethouder Goedhart Borgesius is wethouder voor de VVD. Borgesius is tweede locoburgemeester.

Portefeuille

 • Economie, Innovatie en Duurzaamheid: Economische zaken incl. centrumontwikkeling Stadskanaal, Bedrijventerreinen, Innovatie, Spoorverbinding en transferium, Verdubbeling en verbetering N366, Agenda voor de Veenkoloniën, Detailhandel en markten, Centrumplan Stadskanaal, Internationale economische contacten, Ontwikkelingssamenwerking, Duurzame energie en energiebesparing, Openbare verlichting
 • Toerisme en Recreatie: Toeristisch beleid, Regionale samenwerking
 • Milieu en Handhaving: Milieubeleid en beheer, Water en riolering, Afval, Bodem, Geluidshinder, Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Financiën: Coördinatie begroting/ meerjarenraming en jaarverslag/ jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges.
 • Projecten: Taskforce Financiën, Centrumontwikkeling Stadskanaal, Local Energy Park, Realisatie Transferium op Local Energy Park, Spoorverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen, Locatiemanager bedrijventerreinen Stadskanaal, Samenwerking in Innovatie (Incl. innovatiewerkplaats)., Circulaire economie: van afval naar grondstof, Stadskanaal energieneutraal (nota duurzaamheid), Zonneparken, Innovatie Veenkoloniën, Waterketen, Pagecentrum.

Nevenfuncties

 • VGG Ruimte, Wonen, Milieu en Energie
 • AB Wedeka
 • DB/AB ODG
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Waterbedrijf Groningen
 • DB/AB SOZOG
 • Stuurgroep Centrumontwikkeling
 • Portefeuilleoverleg EZ Oost-Groningen
 • Eems Dollard Regio
 • Portefeuilleoverleg Toerisme en Recreatie Stadskanaal en Westerwolde

Allen onbezoldigd.