Perspectiefnota

De perspectiefnota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente. De nota geeft kaders voor de komende begroting en inzicht in de verwachte ontwikkelingen van de financiële positie van de gemeente.

Overzicht perspectiefnota's