Omgevingsplan

De gemeente is bezig één omgevingsplan op te stellen dat geldt voor de hele gemeente. Deze komt in plaats van de zeven grote en diverse kleinere bestemmingsplannen die we nu hebben. Het omgevingsplan gaat net als een bestemmingsplan over het gebruik van grond en gebouwen en over de bouwmogelijkheden op grondpercelen. Daarnaast gaat het omgevingsplan ook over regels. Deze regels kunnen gaan over natuur, cultureel erfgoed en het kappen van bomen.  

Wat is al gedaan?

De gemeente Stadskanaal is sinds 2016 bezig met het voorbereiden op een omgevingsplan. Er zijn in 2016 en 2017 oriënterende gesprekken gevoerd met partners, zoals de provincie, het waterschap en de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Ook is gesproken met maatschappelijke organisaties, een afvaardiging van bedrijven in de Kanaalstreek, ondernemersverenigingen en de agrarische en toeristisch sector. Dit heeft in juli 2018 geleid tot de vaststelling van een Nota van Uitgangspunten. Sindsdien werkt de gemeente Stadskanaal aan het opstellen van het ontwerp omgevingsplan. Omdat in dezelfde periode veel tijd is besteed aan het voorbereiden van een omgevingsvisie is er meer tijd nodig voor opstellen van het ontwerp.

Wat is de planning?

De bedoeling is om het ontwerp omgevingsplan voor de zomer van 2021 gereed te hebben.

Onderzoek gevolgen milieu

Dit komende omgevingsplan heeft een grote omvang en kent een complexe inhoud. Daarom is het ook nodig om onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen voor het milieu.

Agrarische bouwpercelen

De reactietermijn op het voornemen voor de bouwpercelen is afgelopen. De gemeente bereid een antwoord op de reacties voor.