Lian Veenstra

Wethouder Lian Veenstra is wethouder voor de SP. Veenstra is derde locoburgemeester.

Portefeuille

  • Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Algemeen maatschappelijk werk incl. vrijwilligerswerk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen incl. inburgering, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Begraafplaatsen, Toegankelijkheidsbeleid
  • Volksgezondheid: Volksgezondheid, Refaja ziekenhuis, Verslavingszorg
  • Zorg: WMO, Begeleid wonen, Gehandicaptenzorg
  • Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning
  • Projecten: Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op ‘samen oud’, Beschermd wonen en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning, Toezicht WMO & Jeugd, Binnensportaccommodaties / onderzoek Sporthal, Bestrijding eenzaamheid

Nevenfuncties

  • Lid afdelingsbestuur SP Veendam
  • Vrijwilliger evenementen Heemtuin Muntendam Werkpro

Allen onbezoldigd.

Twitter

Twitter Lian Veenstra