Lian Veenstra

Wethouder Lian Veenstra is wethouder voor de SP. Veenstra is derde locoburgemeester.

Portefeuille

 • Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Algemeen maatschappelijk werk incl. vrijwilligerswerk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen incl. inburgering, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Begraafplaatsen, Toegankelijkheidsbeleid
 • Volksgezondheid: Volksgezondheid, Refaja ziekenhuis, Verslavingszorg
 • Zorg: WMO, Begeleid wonen, Gehandicaptenzorg
 • Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning
 • Projecten: Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op ‘samen oud’, Beschermd wonen en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning, Toezicht WMO & Jeugd, Binnensportaccommodaties / onderzoek Sporthal, Bestrijding eenzaamheid

Nevenfuncties

 • Regiovertegenwoordiger SP Regio Groningen
 • Lid Landelijk Partijbestuur SP
 • Lid kandidatencommissie SP Provinciale Statenverkiezingen 2019
 • Lid kandidatencommissie SP Europese Verkiezingen 2019
 • Lid afdelingsbestuur SP Veendam
 • Vrijwilliger evenementen Heemtuin Muntendam Werkpro
 • Afdelingsvoorzitter SP Veendam

Allen onbezoldigd.

Twitter

Twitter Lian Veenstra