Johan Hamster

Wethouder Johan Hamster is wethouder voor de ChristenUnie. Hamster is eerste locoburgemeester.

Portefeuille

 • Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Bibliotheken 
 • Jeugd: Jeugdzorg, Jeugdwelzijn, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid
 • Werk en Inkomen: Uitvoering Participatiewet, Trainings- en Diagnosecentra, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen
 • Financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges
 • Projecten: Commerciële werkplaatsen, Doorontwikkeling Training en Diagnose Centra, Preventie Jeugd en Gezin, Doorontwikkeling Jeugdhulp, Meerjarenplan Onderwijshuisvesting, (Onderwijs)huisvesting Maarsveld, Taalhuizen

Nevenfuncties

 • VGG Financiën en Arbeidszaken; Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn en Jeugd; Werk en Inkomen

 • DB/AB Wedeka

 • DB/AB PG&Z

 • Portefeuilleoverleg  Onderwijs Oost-Groningen

 • Lokaal Educatief Onderwijs en Stadskanaal Pakt Aan (LEA en Spa)

 • Bestuurlijk overleg Welstad

 • Bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio/Werkbedrijf Werk in Zicht

Allen onbezoldigd.

Twitter

Twitter Johan Hamster