Johan Hamster

Wethouder Johan Hamster is wethouder voor de ChristenUnie. Hamster is eerste locoburgemeester.

Portefeuille

 • Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Bibliotheken 
 • Jeugd: Jeugdzorg, Jeugdwelzijn, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid
 • Werk en Inkomen: Uitvoering Participatiewet, Trainings- en Diagnosecentra, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen
 • Financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges
 • Projecten: Commerciële werkplaatsen, Doorontwikkeling Training en Diagnose Centra, Preventie Jeugd en Gezin, Doorontwikkeling Jeugdhulp, Meerjarenplan Onderwijshuisvesting, (Onderwijs)huisvesting Maarsveld, Taalhuizen

Nevenfuncties

 • DB/AB Wedeka
 • DB/AB PG&Z, lid adviescommissie Jeugdhulp
 • DB VGG, voorzitter commissie Sociaal Domein
 • Stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis Groningen
 • Stuurgroep Geweld Hoort Nergens Thuis
 • Stuurgroep Regio Deal Oost-Groningen, bestuurlijk trekker pijler Werk en inkomen
 • Bestuurlijk Overleg OOGO Zuid-Oost
 • Bestuurlijk platform Arbeidsmarktregio Werk-in-Zicht
 • Stuurgroep Werken aan ontwikkeling

   

 • Bestuurslid Stichting GOA Publiek
 • Adviseur Stichting Future4Kids

Allen onbezoldigd.

 

Tekstdichter (bezoldigd).

 

Twitter

Twitter Johan Hamster