Goziena Brongers-Roffel

Wethouder Goziena Brongers-Roffel is wethouder voor het CDA. Brongers is tweede locoburgemeester.

Portefeuille

 • Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet/omgevingsplan, Volkshuisvesting, Stads- en dorpsvernieuwing, Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Grondexploitatie, Monumentenzorg en cultureel erfgoed, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, Wijkgericht werken, Speelplaatsen, Zwembaden, Begraafplaatsen
 • Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur, Agrarische Zaken
 • Verkeer en Vervoer: Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid
 • Cultuur: Stimulering kunst en cultuur incl. vorming, Museale zaken, Theater Geert Teis
 • Projecten: Omgevingswet, Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan, Gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Snel internet, Wijkcentrum Cereswijk, Doorontwikkeling wijkgericht werken, Zwembaden

Nevenfuncties

 • VGG Ruimte Wonen, Milieu, Energie; Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn, Jeugd.
 • Verkeer en Vervoersberaad en Werkgroep Verkeer en Vervoer
 • Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan
 • AB Wedeka
 • Huurders- en woonbelangen De Koepel
 • Bestuurlijk overleg Wonen en Wijkgericht werken
 • Gebiedscommissie Westerwolde

Allen onbezoldigd.