Goziena Brongers-Roffel

Wethouder Goziena Brongers-Roffel is wethouder voor het CDA. Brongers is eerste locoburgemeester.

Portefeuille

 • Ruimte, Leefbaarheid en Wonen: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet/omgevingsplan, Volkshuisvesting, Stads- en dorpsvernieuwing, Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Grondexploitatie, Monumentenzorg en cultureel erfgoed, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, Wijkgericht werken, Speelplaatsen, Zwembaden, Begraafplaatsen, Onderwijshuisvesting, Bibliotheken.
 • Mobiliteit: Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid.
 • Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur, Agrarische Zaken
 • Cultuur: Stimulering kunst en cultuur incl. vorming, Museale zaken, Theater Geert Teis
 • Projecten: Omgevingswet, Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan, Gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Doorontwikkeling wijkgericht werken, Zwembaden, Meerjarenplan Onderwijshuisvesting, (Onderwijs)huisvesting Maarsveld, Taalhuizen.

Nevenfuncties

 • VGG Ruimte Wonen, Milieu, Energie; Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn, Jeugd.
 • Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad en Werkgroep Verkeer en Vervoer
 • Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan
 • Bestuur Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 • AB Wedeka
 • Bestuurlijk overleg Welstad
 • Bestuurlijk overleg Woning corporaties
 • Gebiedscommissie Westerwolde
 • Provinciale adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek
 • Bestuurlijk overleg LTO Noord

Allen onbezoldigd.