Yvonne van Mastrigt

Yvonne van Mastrigt is waarnemend burgemeester van de gemeente Stadskanaal vanaf 1 juli 2020.

Wettelijke taken burgemeester

De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken:

 • Voorzitter van de raad
 • Voorzitter van het college
 • Voorzitter van het Centrale Stembureau van de gemeente
 • Openbare orde en veiligheid

Portefeuille

 • Bestuur: Bestuursorganen, Bestuurlijk coördinatie, Internationale contacten, Representatie, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie en media, Burgerzaken
 • Integrale Veiligheid: Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding en crisismanagement, Politie, Brandweer, Haltbureau, Integriteit
 • Organisatie en Dienstverlening: Informatiebeveiliging, Juridische zaken en rechtsbescherming, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en automatisering                                          
 • Projecten: Organisatie in beweging, Stadskanaal Digitaal, Optimalisering communicatie en dienstverlening

Nevenfuncties

 • Lid VGG commissie Bestuurlijke Zaken
 • Lid AB Wedeka
 • Lid AB Veiligheidsregio Groningen
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg Noord Nederland
  (allen onbezoldigd)

   

 • Verkenner Ministerie BZK binnen de uitvaartbranche om te bezien hoeverre zelfregulering mogelijk is (bezoldigd)

   

 • Ondersteuning Bureau Regionale Veiligheidsstrategie politie Midden Nederland project “Samen Kiezen” (onbezoldigd)