Spreekrecht

In raadsvergaderingen en vergaderingen van de algemene raadscommissie kunt u het woord richten tot de leden van de raad. Dit noemen we het spreekrecht. In raadsvergaderingen kan dat alleen over een onderwerp dat voor die vergadering geagendeerd is. In de raadscommissievergadering kan dat ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit altijd melden bij de griffie via (0599) 631 631 of griffie@stadskanaal.nl. Melden kan tot uiterlijk een uur voor aanvang van de vergadering.

Wanneer niet?

 U mag geen gebruik maken van spreekrecht als het gaat over:

  • een eerder geagendeerd onderwerp, waarbij u al gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht
  • een raadsbesluit waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan
  • een onderwerp waarbij al de mogelijkheid tot horen door de raad of een commissie namens de raad heeft plaatsgevonden
  • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • een onderwerp waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
  • begrotingsstukken

Hoe werkt het?

Tien minuten voor aanvang van de vergadering meldt u zich in (de buurt van) de raadzaal bij de griffier. Vervolgens neemt u plaats vlakbij de entree van de raadzaal, totdat de voorzitter u aankondigt. In maximaal vijf minuten zet u uw mening uiteen. Naar aanleiding van uw inbreng kan er een discussie ontstaan tussen raadsleden of tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders. Zelf mag u niet aan die discussie deelnemen. Wel mag u vragen beantwoorden. De raad besluit vervolgens wat zij met de informatie doet. Soms neemt zij deze voor kennisgeving aan, soms bespreekt zij uw opmerkingen eerst met leden van de partij.