Marc Verschuren

Wethouder Marc Verschuren is wethouder op persoonlijke titel, niet namens een partij. Verschuren is vierde locoburgemeester.

Portefeuille

 • Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Algemeen maatschappelijk werk incl. vrijwilligerswerk, Emancipatie, Vluchtelingen incl. inburgering, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Toegankelijkheidsbeleid
 • Volksgezondheid: Volksgezondheid, Refaja ziekenhuis, Verslavingszorg
 • Zorg: WMO, Begeleid wonen, Gehandicaptenzorg
 • Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning
 • Projecten: Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op ‘samen oud’, Beschermd wonen en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning, Toezicht WMO & Jeugd, Binnensportaccommodaties / onderzoek Sporthal, Bestrijding eenzaamheid.

Nevenwerkzaamheden

 • VGG Onderwijs, Sport, Cultuur, Welzijn en Jeugdzorg.
 • AB Wedeka
 • Stichting Sportevenementen en talentontwikkeling (SET)
 • Bestuurlijk overleg OOGO
 • Coördinerend wethouder Participatieraad
 • Kans voor de Veenkoloniën
 • Bestuurlijk overleg Ommelander samenwerking
 • Bestuurlijk overleg Welstad

Allen onbezoldigd.