Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2018 (artikelen 3 en 9)

Publicatiedatum:
donderdag 26 april 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2018 (artikelen 3 en 9)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2018, nr. Z-17-038345/D/18/108218;

 

gelet op het vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018;

 

gelet op de noodzaak dat hierdoor ook de verwijzingen in de Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2018 naar de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2006 dienen te worden gewijzigd;

 

b e s l u i t :

 

de navolgende wijzigingen vast te stellen in de Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2018.

 

Artikel I  

De woorden "artikel 17, lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2006" in artikel 3, tweede lid worden vervangen door de woorden: "artikel 11, lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018", zodat het artikel nu komt te luiden:

"Voor het van gemeentewege schoonhouden van de graven, bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018, wordt voor het restant aantal jaren van de lopende huurtermijn een bijdrage ineens geheven, berekend naar de contante waarde van de jaarlijkse rechten, genoemd onder D, lid 1 van dit artikel, bij 3% rente per jaar".

 

Artikel II  

De woorden "artikel 18 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2006" in artikel 3, vierde lid worden vervangen door de woorden: "artikel 12, lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018", zodat het artikel nu komt te luiden:

"De in lid 3, sub a genoemde bijdragen ineens, worden ook geheven in geval van verlenging, als bedoeld in artikel 12, lid 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018".

 

Artikel III  

De woorden "artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2006" in artikel 9 worden vervangen door de woorden: "artikel 13 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018", zodat het artikel nu komt te luiden:

"Bij toepassing van artikel 13 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018, worden de destijds betaalde rechten voor uitgifte van een graf geheel of voor een evenredig gedeelte terugbetaald".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2018.

De raad

de heer K. Willems de heer G. Borgesius

raadsgriffier plv. voorzitter