Besluit (definitief) revisievergunningZ-17-037394 Besluit (definiteif) revisievergunning Stichting Motor- en Kartsportcentrum Vledderveen Aviaweg 1, Vledderveen

Publicatiedatum:
woensdag 5 juni 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingBesluit (definitief) revisievergunningZ-17-037394 Besluit (definiteif) revisievergunning Stichting Motor- en Kartsportcentrum Vledderveen Aviaweg 1, Vledderveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij besluiten om de revisievergunning (18 september 2007), van Stichting Motor- en Kartsportcentrum Vledderveen aan de Aviaweg 1 te Vledderveen, ambtshalve te wijzigen.

Waar kunt u het besluit inzien?

De beschikking en de bijbehorende stuken liggen vanaf 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal l

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten om tijdig een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbesluit te hebben ingediend of adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking, kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Groningen, Postbus 781, 9700 AT Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Groningen, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

Wanneer treedt het besluit in werking?

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroeps beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met mevrouw M. Jolman-Dokter (0598 788 099) van de Omgevingsdienst Groningen.