Z-18-042816 - Gemeente Stadskanaal : omgevingsvergunning “Cereswijk en Dideldom, Kijlsterweg 14” en besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid

Publicatiedatum:
woensdag 22 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-18-042816 - Gemeente Stadskanaal : omgevingsvergunning “Cereswijk en Dideldom, Kijlsterweg 14” en besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid

Logo Stadskanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij de omgevingsvergunning ‘’Cereswijk en Dideldom, Kijlsterweg 14” hebben verleend. Met de omgevingsvergunning wordt het bouwen van een woning mogelijk gemaakt.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij ten behoeve van hierboven genoemde omgevingsvergunning, een hogere grenswaarde hebben vastgesteld voor de geluidbelasting vanwege het industrieterrein "Bedrijvenpark Stadskanaal".

Waar kunt u de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarde inzien?

De beschikking, inclusief de daarbij behorende stukken en het besluit vaststelling hogere grenswaarde liggen vanaf 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.OV1705-vs01 en op https://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.html.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen en de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

Wanneer treed de omgevingsvergunning in werking?

De omgevingsvergunning treedt in werking daags na het verstreken van het beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer E. van Spijker, 0599 631 631.