Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Publicatiedatum:
donderdag 20 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2018, 30 november 2018, nr. Z-18-044425/D/18/126350;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen ter verkrijging van:

 • a.

  bewijzen van in leven zijn, strekkende tot betaling van lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • b.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

 

Artikel 6 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • c.

  toegezonden wordt: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt met uitzondering van de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Teruggaaf

Gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening Stadskanaal 2018", vastgesteld op 18 december 2017, gewijzigd bij raadsbesluit van 26 maart 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Stadskanaal 2019".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter

 

Tarieventabel behorende bij de “Legesverordening Stadskanaal 2019” vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2018, nr. Z-18-044425/D/18/126350

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Tarief in euro

 

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 

 

 

 

 

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN

 

 

 

 

 

1.1.1 een fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, van elke gekopieerde zijde, ongeacht het aantal op die zijde gekopieerde stukken

 

 

0,10

 

 

 

1.1.1.2 een gewaarmerkte fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per gekopieerde zijde

 

2,50

 

 

 

1.1.1.3 een lichtdruk van een tekening of een kaart

 

5,00

 

 

 

OVERIGE VERGUNNINGEN ENZ.

 

 

 

 

 

1.1.2 elke andere vergunning, ontheffing enz. voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

20,00

 

 

 

RAPPORTEN, NOTA'S ENZ.

 

 

 

 

 

1.1.3.1 een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit 15 pagina's of minder, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

7,50

 

 

 

een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit meer dan 15 pagina's, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

te vermeerderen met 0,05 voor elke pagina boven het aantal van 15 pagina's

 

 

7,50

 

 

 

HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND

 

 

 

 

 

HUWELIJKSVOLTREKKING

 

 

 

 

 

3.1 Het tarief bedraagt:

 

 

 

 

 

3.1.1 voor het voltrekken van een huwelijk of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het bijzijn van genodigden

 

 

 

 

 

3.1.1.1in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 7 van het "Reglement burgerlijke stand"

 

236,50

 

 

 

3.1.1.2 in Huize Ter Marse

op maandag tot en met donderdag

op vrijdag

op zaterdag

 

 

370,80

439,00

573,60

 

 

 

op een andere locatie dan het gemeentehuis en Huize Ter Marse

op maandag tot en met donderdag

op vrijdag

op zaterdag

 

 

370,80

439,00

573,60

 

 

 

3.1.2 voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder de aanwezigheid van genodigden

 

30,00

 

 

 

3.1.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

TROUWBOEKJE

 

 

 

 

 

3.1.3.1 een trouwboekje bij een huwelijksvoltrekking

 

44,50

 

 

 

3.1.3.2 een duplicaat-trouwboekje

 

59,50

 

 

 

3.1.4. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

VERKLARING HUWELIJKSBEVOEGDHEID

 

 

 

 

 

3.1.4.1. een verklaring van huwelijksbevoegdheid

 

23,60

 

 

 

UITTREKSELS EN KOPIE-AKTEN

 

 

 

 

 

3.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

 

 

3.2.1 een gewaarmerkt uittreksel uit of afschrift uit een register van de burgerlijke stand

 

13,40

 

NASPORINGEN

 

 

 

 

 

3.4 Het tarief bedraagt:

 

 

 

 

 

3.4.1 voor het van gemeentewege doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand en het voormalige bevolkingsregister voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

 

 

21,50

 

 

 

3.4.2 voor het maken van een kopie van de op microfiches vastgelegde akten van de burgerlijke stand en van het op microfiches vastgelegde archief van het persoonsregister

 

 

0,50

 

 

 

HOOFDSTUK 3A GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

 

 

 

 

3A.1 Het tarief bedraagt:

 

 

 

 

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

 

 

 

 

3A.1.1 voor een partnerschapsregistratie

 

 

 

 

 

3A.1.1.1 in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 7 van het "Reglement burgerlijke stand"

 

236,50

 

 

 

3A.1.1.2in Huize Ter Marse

op maandag tot en met donderdag

op vrijdag

op zaterdag

 

 

370,80

439,00

573,60

 

 

 

3A.1.1.3 op een andere locatie dan het gemeentehuis en Huize Ter Marse

op maandag tot en met donderdag

op vrijdag

op zaterdag

 

 

370,80

439,00

573,60

 

 

 

3A.1.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

PARTNERSCHAPSBOEKJE

 

 

 

 

 

3A.1.3.1 een partnerschapsboekje bij een geregistreerd partnerschap

 

44,50

 

 

 

3A.1.3.2 een duplicaat-partnerschapsboekje

 

59,50

 

 

 

HOOFDSTUK 4VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISREGISTRATIE PERSONEN

 

 

 

 

 

4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

4.2.1 tot het verstrekken van gegevens:

 

 

 

 

 

4.2.1.1 indien deze gegevens door de aanvrager worden afgehaald, per verstrekking

 

10,00

 

 

 

4.2.1.2 indien deze gegevens, ongeacht de wijze waarop, worden toegezonden, per verstrekking

 

11,00

 

 

 

4.2.1.3 indien de aanvraag en betaling via digitale weg geschiedt, per verstrekking

 

9,00

 

 

 

4.2.2 tot het maken van een eenmalige selectie van verstrekkingen:

voor de eerste 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan

voor elke volgende 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan

 

 

135,50

17,00

 

 

 

4.2.3 tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst:

 

 

 

 

 

4.2.3.1 indien dit door de aanvrager wordt afgehaald

 

21,50

 

 

 

4.2.3.2 indien dit wordt toegezonden

 

22,50

 

 

 

4.2.4 tot het op papier verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen aan afnemers en bijzondere derden, per verstrekking

 

2,25

 

 

 

4.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

4.3.1 tot het verstrekken van een gezinsuittreksel uit de basisregistratie personen:

 

 

 

 

 

4.3.1.1 indien dit door de aanvrager wordt afgehaald

 

10,00

 

 

 

4.3.1.2 indien dit, ongeacht de wijze waarop, wordt toegezonden

 

11,00

 

 

 

4.3.1.3 indien de aanvraag op digitale wijze plaatsvindt en het uittreksel, ongeacht de wijze waarop, wordt toegezonden

 

9,00

 

 

 

HOOFDSTUK 5 DIVERSEN BURGERZAKEN

 

 

 

 

 

5.1 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

 

REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

 

 

 

 

 

5.1.4.1 van een nationaal paspoort/zakenpaspoort/faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is

 

66,50

 

 

 

5.1.4.2 van een nationaal paspoort/zakenpaspoort/faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

 

53,00

 

 

 

5.1.4.3 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

53,00

 

 

 

5.1.4.4 van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is

 

52,00

 

 

 

5.1.4.5 van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

 

29,50

 

 

 

5.1.4.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 5.1.4.1 tot en met 5.1.4.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

48,50

 

 

 

5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

 

 

 

RIJBEWIJZEN

 

 

 

 

 

5.2.1.1 afgeven van, vernieuwen van of omwisselen van een rijbewijs

 

39,50

 

 

 

5.2.1.2 afgeven van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist

 

 

2,25

 

 

 

5.2.1.3 Het tarief, genoemd in onderdeel 5.2.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

34,00

 

 

 

LEGALISATIE HANDTEKENING

 

 

 

 

 

5.2.2.1 afgeven van een legalisatie van een handtekening

 

10,00

 

 

 

HOOFDSTUK 7 INFORMATIEVERSTREKKING BODEM EN MILIEU

 

 

 

 

 

7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent adresgegevens en overige administratieve velden uit het bodeminformatiesysteem en/of het milieu-informatiesysteem:

straat-huisnr-letter-toev-aand-wijk-

buurt-postcode-woonplaatsper record €0,31

extra veld bij adresrecordper record €0,10

extra tabel bij adresrecordper record €0,21

 

 

 

 

 

7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

een dump van het bodeminformatiesysteem per dump €1.053,00

een dump van het milieu-informatie systeem per dump €1.053,00

na afname van een dumpverstrekking updategegevens hiervan per update €105,50

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE WETGEVING

 

 

 

 

 

8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

 

 

 

 

VERKEER EN VERVOER

 

 

 

 

 

8.1.1.1 een ontheffing of vergunning krachtens de Wegenverkeerswetgeving

 

22,00

 

 

 

8.1.1.2 een ontheffing voor voertuigen genoemd in hoofdstuk 5, afdelingen 7, 8 en 14 van de Regeling voertuigen, eventueel in verbinding met een ontheffing ex artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 

 

47,00

 

 

 

8.1.1.3 een ontheffing van de parkeerduurbeperking in het centrum van Stadskanaal (verplicht gebruik parkeerschijf blauwe zone)

 

22,00

 

 

 

WINKELTIJDENWET

 

 

 

 

 

8.1.2 een verklaring, een ontheffing of een vrijstelling van voorschriften, gegeven bij of krachtens de Winkeltijdenwet

 

28,00

 

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

 

 

 

 

 

8.1.6.1 een vergunning, ontheffing of toestemming als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, uitgezonderd de artikelen 5.2.3.2, 4.3.2, 2.1.5.3, 3.2.1 en 2.2.1a juncto 2.2.2

 

 

22,00

 

 

 

8.1.6.2 een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

voor een dag

voor een week

voor een maand

voor een jaar

 

 

22,00

42,00

82,00

287,00

 

 

 

8.1.6.4 een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

594,00

 

 

 

een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.1a juncto 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

voor een regulier (A) evenement

voor een aandachts (B) evenement

voor een risico (C) evenement

 

 

23,00

43,00

84,00

 

 

 

8.1.6.6 een ontheffing of een vergunning op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

 

31,00

 

 

 

8.1.6.7 een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen ex artikel 2.1.5.1 van de APV

 

22,00

 

 

 

8.1.6.8 een melding of vergunning terras, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV

 

22,00

 

 

 

DRANK- EN HORECAWET

 

 

 

 

 

8.1.8.1

a. een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386)

 

 

399,00

 

 

 

b. in afwijking van het in 8.1.8.1 bepaalde bedraagt het tarief, wanneer door de aanvrager met recht een beroep wordt gedaan op artikel 35, lid 2 van de Drank- en Horecawet

 

 

38,00

 

 

 

8.1.8.2 een gewijzigde vergunning, na melding ex artikel 30 van de Drank- en Horecawet

 

84,00

 

 

 

8.1.8.3 een wijziging van het aanhangsel, zoals bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet

 

84,00

 

 

 

WET OP DE KANSSPELEN

 

 

 

 

 

8.1.9.1 een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

 

 

 

a.voor een periode tot wederopzegging voor één speelautomaat

 

226,50

 

 

 

b.voor een periode tot wederopzegging voor twee speelautomaten

 

362,50

 

 

 

8.1.9.2 een vergunning als bedoeld in enig ander artikel van de Wet op de Kansspelen

 

23,00

 

 

 

MARKTVERORDENING

 

 

 

 

 

8.1.10.1 een standplaatsvergunning als genoemd in artikel 2.5 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal

 

75,00

 

 

 

8.1.10.2 indien een vergunning niet wordt verleend, kan de aanvrager op een wachtlijst worden geplaatst. Het tarief voor plaatsing op de wachtlijst bedraagt per jaar

 

 

38,00

 

 

 

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

 

 

 

 

 

8.1.11.1 een beschikking voor exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 1 juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

 

51,00

 

 

 

8.1.11.2 een beschikking voor kinderopvang middels gastouderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 2 juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

 

31,00

 

 

 

8.1.11.3 een beschikking voor exploitatie van een peuterspeelzaal, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

51,00

 

 

 

TELECOMMUNICATIEWET

 

 

 

 

 

8.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet

 

 

166,00

 

 

 

8.2.2 Het in 8.2.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

 

 

 

8.2.2.1 indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

 

 

24,00

 

 

 

8.2.2.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

8.2.3 Indien een begroting als bedoeld in 8.2.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

8.2.4Het tarief bedoeld in onderdeel 8.2.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 9 GEMEENTEARCHIEF

 

 

 

 

 

9.1 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, waarbij van de diensten van een gemeenteambtenaar gebruik wordt gemaakt, per kwartier of gedeelte daarvan

 

 

5,00

 

 

 

9.2 Onverminderd het bepaalde in 9.1 blijft het tarief genoemd in 1.1.1 van toepassing.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 10 KADASTER

 

 

 

 

 

10.1 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de kadastrale leggers, waarbij van de diensten van een gemeenteambtenaar gebruik wordt gemaakt, en/of het daarbij verstrekken van inlichtingen uit die leggers per kwartier of gedeelte daarvan

 

 

15,00

 

 

 

10.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

informatie over onroerende zaken en personen:

 

post/mail/balie internet

hypotheekinformatie/uittreksel,

per object € 17,40 € 2,40

eigendomsinformatie/uittreksel,

per object € 17,40 € 2,40

eigendomsinformatie/uittreksel,

persoon€ 17,40 € 2,40

 

 

 

 

 

10.3 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, blijft het tarief genoemd in 1.1.1 en 1.1.1.3 van toepassing.

 

 

 

 

 

10.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van cartografische producten:

post/mail internet

uittreksel kadastrale kaart€ 14,50 € 1,50

 

kadastrale kaart in papiervorm, max. AØ € 58,00

kadastrale kaart in papiervorm, max. A3 € 16,50

 

10.5 Het tarief bedraagt voor metingen en inlichtingen over de kadastrale grens:

 

voor een grensreconstructie, per grens tussen twee percelen, uitvoering uitsluitend door het Kadaster

plus per knikpunt

plus per tussenpunt

 

voor inlichtingen over de kadastrale grens, veldwerken, aan de balie:

per grens tussen twee percelen

plus voor het geven van toelichtingen, na het eerste kwartier, per kwartier

 

voor het splitsen van percelen met vaststelling definitieve grenzen

 

voor het splitsen van percelen met vaststelling voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakten, per nieuw gevormd perceel

 

voor het splitsen van percelen met vaststelling definitieve grenzen op basis van externe meetgegevens, per nieuw gevormd perceel

 

voor het samenvoegen van percelen op basis van de applicatie Verenig, per nieuw gevormd perceel

 

 

 

 

 

450,00

100,00

 

50,00

41,00

24,00

 

600,00

 

90,00

 

400,00

 

90,00

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 

 

 

 

 

2.1.11. Aanlegkosten

De aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

Bouwkosten

De aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

2. In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

3. In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

 

 

 

 

 

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

55,00

 

 

 

HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

 

 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

2.3.1 Bouwactiviteiten

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten;

 

115,00

1,96%

 

 

 

2.3.1.1.2indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten;

 

1.424,80

1,3051%

 

 

 

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten;

 

2.512,80

1,0875%

 

 

 

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten;

 

4.862,80

0,8525%

 

 

 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten;

 

9.730,80

0,6091%

 

 

 

2.3.1.1.6 indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen:

vermeerderd met:

van de bouwkosten, met een maximum van:

 

21.690,80

0,3699%

217.000,00

 

2.3.1.1.7 In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.6 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van zonnepparken geen leges geheven over de kosten van de installatieonderdelen zoals bijbehorende zonnepanelen, omvormers en bedrading.

 

 

 

2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

 

 

1.358,00

 

 

 

2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

200%

 

 

 

2.3.2 Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:

van de aanlegkosten, met een minimum van:

en een maximum van:

 

 

 

1%

162,00

358,00

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

 

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

4,79%

 

 

 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

9,47%

 

 

 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

27,76%

 

 

 

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

4,79%

 

 

 

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

27,76%

 

 

 

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

 

 

 

27,76%

 

 

 

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

 

27,76%

 

 

 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

 

27,76%

 

 

 

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

95,50

 

 

 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

367,00

 

 

 

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.121,00

 

 

 

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

 

367,00

 

 

 

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

2.121,00

 

 

 

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

2.121,00

 

 

 

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

2.121,00

 

 

 

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

2.121,00

 

 

 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

111,00

 

 

 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

 

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 5, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

111,00

 

 

 

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

5.437,00

 

 

 

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

244,00

 

 

 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

 

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo:

 

 

162,00

 

 

 

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

166,00

 

 

 

2.3.9 Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

67,00

 

 

 

2.3.10 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

28,50

 

 

 

2.3.11 Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j van de Wabo:

 

0,00

 

 

 

2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k van de Wabo:

 

 

0,00

 

 

 

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

130,50

 

 

 

2.3.13 Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

130,50

2.3.14 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

 

 

 

 

 

2.3.14.1 behoort tot een bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

189,50

 

 

 

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft

 

111,00

 

 

 

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

 

111,00

 

 

 

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

 

 

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

2.3.16 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

 

 

2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

157,00

 

 

 

2.3.16.2voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 

157,00

 

 

 

2.3.17 Advies

 

 

 

 

 

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij Algemene Maatregel van Bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

 

2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

 

 

 

 

 

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

189,50

 

 

 

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

244,00

 

 

 

HOOFDSTUK 4 VERMINDERING

 

 

 

 

 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

 

 

 

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

0%

 

 

 

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

0%

 

 

 

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

0%

 

 

 

HOOFDSTUK 5 TERUGGAAF

 

 

 

 

 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

 

2.5.1. 1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

100%

 

 

 

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vier weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

100%

 

 

 

2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

100%

 

 

 

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen drie maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

0%

 

 

 

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

 

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

0%

 

 

 

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges, verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18, wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 6 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

 

 

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 

 

54,00

 

 

 

HOOFDSTUK 7 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

 

 

 

 

 

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

99,75

 

 

 

HOOFDSTUK 8 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

 

 

 

 

 

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.121,00

 

 

 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

2.121,00