Gemeente Stadskanaal: Wijziging Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 (artikel 21)

Publicatiedatum:
vrijdag 25 mei 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 (artikel 21)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen Elker, Lefier, het Leger des Heils, Welstad en de gemeente om te komen tot betaalbare huisvesting voor noodzakelijke uitwonende jongeren;

 

mede gelet op het verhelpen van de huidige problemen bij de betaalbaarheid voor alleenstaande jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar die noodzakelijk uitwonend zijn;

 

gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 te moeten wijzigen;

 

b e s l u i t :

 

het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 als volgt te wijzigen:

Onderdeel A

In artikel 21, vierde lid onder a wordt het zinsdeel ‘aanvulling tot maximaal de norm voor levensonderhoud voor een uitwonende studerende op grond van de Wet Studiefinanciering 2000, als bedoeld in artikel 33, tweede lid van de Participatiewet’ vervangen door ‘aanvulling tot de toepasselijke bijstandsnorm zoals die geldt voor een persoon van 21 jaar’.

 

Onderdeel B

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2018

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw G. Brongers-Roffel

secretaris locoburgemeester