Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 (artikel 12b)

Publicatiedatum:
vrijdag 1 juni 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 (artikel 12b)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2018, nr. Z-18-041822/D/18/111430;

 

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.6.4 en 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

gelet op artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;

 

overwegende, dat de raad bij verordening bepaalt dat de gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo-dienst, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die deze dienst verleent aan de cliënt;

 

b e s l u i t :

 

de "Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015" vast te stellen.

Artikel I  

Artikel 12b (Korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning) in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 wordt als volgt gewijzigd.

 • -

  Het bedrag genoemd in het eerste lid zijnde € 22,80 wordt gewijzigd in € 23,40;

 • -

  de bedragen genoemd in het vierde lid zijnde € 21,30 en € 2.236,50 worden gewijzigd in respectievelijk € 21,90 en € 2.299,50;

 • -

  de bedragen genoemd in het vijfde lid zijnde € 17,80 en € 1.869,00 worden gewijzigd in respectievelijk € 18,40 en € 1.932,00;

 • -

  de bedragen genoemd in het zesde lid zijnde € 15,30 en € 1.606,50 worden gewijzigd in respectievelijk € 15,90 en € 1.669,50;

 • -

  in het zevende lid wordt de peildatum gewijzigd van 2016 in "1 januari 2018";

 • -

  het bedrag genoemd in het zevende lid, eerste aandachtsstreepje, voor alleenstaanden zijnde € 5.920,00 wordt gewijzigd in € 6.020,00;

 • -

  het bedrag genoemd in het zevende lid, tweede aandachtsstreepje, voor echtpaar, samenwonenden en alleenstaande ouders zijnde € 11.840,00 wordt gewijzigd in € 12.040,00.

 

Het artikel komt dan te luiden als volgt:

 • 1.

  De eigen bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning is gelijk aan de kostprijs en bedraagt € 23,40 per uur.

 • 2.

  Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning.

 • 3.

  Een inwoner behoort tot de doelgroep wanneer hij:

  • -

   inwoner is van de gemeente Stadskanaal;

  • -

   beperkingen ondervindt in het uitvoeren van huishoudelijke taken;

  • -

   niet of onvoldoende in staat is met eigen kracht of hulp uit zijn sociale netwerk zijn huis schoon en leefbaar te houden;

  • -

   in staat is om uit te leggen wat er moet gebeuren;

  • -

   geen aanspraak kan maken op een wettelijk voorliggende voorziening.

 • 4.

  De hoogte van de korting voor cliënten met een verzamelinkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt € 21,90 per uur met een maximum van € € 2.299,50 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is een aantal uren naar rato beschikbaar.

 • 5.

  De hoogte van de korting voor cliënten met een verzamelinkomen van 120% tot 160% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt € 18,40 per uur met een maximum van € 1.932,00 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is een aantal uren naar rato beschikbaar.

 • 6.

  De hoogte van de korting voor cliënten met een verzamelinkomen vanaf 160% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm bedraagt € 15,90 per uur met een maximum van € 1.669,50 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is een aantal uren naar rato beschikbaar.

 • 7.

  Het vermogen van een belanghebbende wordt bij de berekening van de financiële ruimte meegenomen. Daarbij gelden de volgende vermogensgrenzen (peildatum 1 januari 2018):

  • -

   alleenstaanden: € 6.020,00;

  • -

   echtpaar, samenwonenden en alleenstaande ouders: € 12.040,00.

 • 8.

  Tot het vermogen, bedoeld in het zevende lid, wordt gerekend het totaal van de bezittingen, verminderd met eventuele schulden. De waarde van de eigen woning wordt vrijgelaten alsmede de waarde van één motorvoertuig tot een bedrag van € 4.500,00.

 • 9.

  Wanneer uit onderzoek blijkt, dat de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning geen passende bijdrage is, dan kan de inwoner in aanmerking gebracht worden voor een maatwerkvoorziening.

 

Artikel II  

De wijziging treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2018.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier plv. voorzitter