Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 27 augustus 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de sociale creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling van het jonge kind, onder meer door spel en omgang met leeftijdsgenootjes;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking voor de beleidsterreinen binnen het begrotingsprogramma Jeugd en Educatie;

 

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet Kinderopvang of het Besluit kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

  • b.

   houder met mandaat: houder van een geregistreerd Kindercentrum die door het college van burgemeester en wethouders gemachtigd en gemandateerd is om aanvragen van ouders voor een gereduceerd tarief peuteropvang te beoordelen en over deze aanvragen te besluiten namens het college;

  • c.

   peuters: kinderen vanaf de leeftijd van 2½ jaar tot vier jaar;

  • d.

   reguliere peuteropvang: kortdurende gemaximeerde, intentionele opvang in een geregistreerd kindercentrum van peuters in horizontale stabiele groepen, met steeds dezelfde pedagogisch medewerkers, gebruikmakend van een erkend VVE-programma, nadrukkelijk gericht op brede ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op de basisschool, die voldoet aan de wettelijke eisen uit hoofde van de Wet Kinderopvang;

  • e.

   reguliere peuterplaats: een rekeneenheid die overeenkomt met een peuterbezoek binnen de reguliere peuteropvang van maximaal 240 uur per jaar, verdeeld over twee dagdelen van samen 6 uren per week gedurende 40 weken per jaar;

  • f.

   inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met de inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar of een kopie van de aanslag inkomstenbelasting. Dat kan een voorlopige of een definitieve aanslag zijn.

 

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor het toegankelijk maken van reguliere peuteropvang voor peuters, woonachtig in de gemeente Stadskanaal, wiens ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie die gebruik maken van het gemeentelijk aanbod Voorschoolse Educatie.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft uitsluitend de deelname van peuters aan reguliere peuteropvang in een geregistreerd kindercentrum voor zover deze wordt aangeboden in de vorm van een reguliere peuterplaats.

 

Artikel 4 Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verleend aan ouders van de peuter die gebruik maakt van reguliere peuteropvang.

 

Artikel 5 Voorwaarden subsidieverlening

Subsidie voor de activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt indien:

 • a.

  de peuter in de gemeente Stadskanaal woont;

 • b.

  de ouders van de peuter niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;

 • c.

  de peuter daadwerkelijk een reguliere peuterplaats bezet;

 • d.

  het de aanbieder van de reguliere peuteropvang van een geregistreerde kindercentrum betreft en door het college gemachtigd en gemandateerd is.

 

Artikel 6 Subsidieduur

 • 1.

  De subsidie gaat, vanaf het moment dat de peuter 2,5 jaar oud is geworden, in op de dag dat de peuteropvang start.

 • 2.

  De subsidie eindigt met ingang van de datum waarop de peuter om welke reden dan ook de peuteropvang verlaat en in ieder geval op de dag dat het kind 4 jaar wordt.

 

Artikel 7 Procedure aanvragen, verlenen en uitkeren van de subsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor ondersteuning op grond van deze regeling, dienen de ouders een aanvraag in te dienen bij het college (via de houder met mandaat), middels het daartoe vastgestelde formulier Aanvraag gereduceerd tarief peuteropvang. De aanvraag moet (van beide ouders) een inkomensverklaring bevatten die ten hoogste één (1) jaar oud is (T-1).

 • 2.

  De aanvraag dient te worden ingediend alvorens de peuter gebruik maakt van de reguliere peuteropvangplaats of ten hoogste één (1) maand na plaatsing. In het laatste geval geldt als ingangsdatum van de subsidie de datum van plaatsing.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018, wordt een subsidieaanvraag ingediend bij de houder van een reguliere peuteropvang van een geregistreerde kindercentrum waar een peuter beoogd is te worden geplaatst.

 • 4.

  Het college machtigt en mandateert, op verzoek van de houder van een reguliere peuteropvang van een geregistreerde kindercentrum, om de aanvragen te ontvangen, te beoordelen en te besluiten tot verlening en vaststelling van de subsidie die voldoen aan de in artikel 9 genoemde voorwaarden.

 • 5.

  De houder met mandaat bepaalt aan de hand van de door de ouders verstrekte actuele inkomensgegevens, of de ouders in aanmerking komen voor subsidie.

 • 6.

  De ouders ontvangen van de houder met mandaat een kopie van het aanvraagformulier alsmede een besluit inzake de subsidieaanvraag. De subsidie wordt direct definitief vastgesteld conform artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018. De subsidieverlening betreft de volledige subsidieduur, voor zolang de ouders gebruik blijven maken van dezelfde peuteropvangvoorziening.

 • 7.

  De subsidie wordt, op grond van artikel 4:89 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, ten behoeve van de ouders rechtstreeks uitgekeerd aan de houder met mandaat.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal en de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijnen.

 

Artikel 8 Berekening subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3 is gebaseerd op een percentage van de kosten, waarbij uitgegaan wordt van de maximum uurprijs. De hoogte van het percentage hangt af van de draagkracht van de ouders. Indien de uurprijs van de peuteropvangvoorziening hoger ligt dan de maximum uurprijs, zijn de meerkosten voor rekening van de ouders.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie, als bedoeld in het eerste lid, wordt berekend overeenkomstig artikel 4 eerste lid onder a, juncto artikel 4 tweede lid, juncto artikel 8 van het Besluit Kinderopvangtoeslag.

 • 3.

  De subsidie wordt verstrekt per kind/per uur. Het gereduceerde tarief geldt alleen voor de daadwerkelijk geplande uren. Indien ouders meer dagdelen per maand willen afnemen, betalen zij over de extra uren het niet-gereduceerde tarief van het geregistreerde kindercentrum.

 • 4.

  De ouders zijn verplicht om wijzigingen, die de toekenning van het gereduceerd tarief kunnen beïnvloeden, onmiddellijk door te geven aan het geregistreerde kindercentrum waar het kind staat ingeschreven. De houder met mandaat bepaald dan de hoogte van de subsidie opnieuw op een wijze zoals bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel. De houder met mandaat neemt alsdan indien daartoe aanleiding bestaat een nieuw besluit onder intrekking van het oude besluit.

 

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van 110 reguliere peuterplaatsen per kalenderjaar.

 • 2.

  Beoordeling van aanvragen geschiedt op volgorde van binnenkomst, totdat het maximaal aantal peuterplaatsen is bereikt. Afgewezen aanvragen gelden voor de bepaling van het maximale aantal deelnemende peuterplaatsen niet mee. Bij aanvragen op dezelfde dag geldt het tijdstip van binnenkomst bij het college.

 

Artikel 10 Voorwaarden voor mandaatverstrekking

 • 1.

  Om namens het college als houder met mandaat te mogen optreden, dient de houder van de peuteropvangvoorziening te voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   de reguliere peuteropvang wordt aangeboden op locatie(s) in de gemeente Stadskanaal;

  • b.

   de reguliere peuteropvang is voor iedereen toegankelijk, ongeacht religie, ras, afkomst, of welke uitsluitingsgronden dan ook;

  • c.

   de houder met mandaat voert regelmatig overleg met de gemeente, andere kindercentra en basisscholen en participeert daartoe in het Convenant Doorgaande lijn van voorschool naar basisschool;

  • d.

   de houder met mandaat maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier;

  • e.

   de houder met mandaat biedt de gereduceerde tarieven alleen aan op locatie(s) in de gemeente Stadskanaal. In overleg met het college kan dit ook voor peuters uit de gemeente plaatsvinden op locatie(s) binnen een straal van 2 km van de gemeentegrenzen;

  • f.

   de houder met mandaat voert in een lopend jaar van opvang geen tariefwijzigingen door voor de ouders van peuters die een gereduceerd tarief genieten. Tariefwijzigingen vinden alleen plaats per 1 januari van het nieuwe jaar en worden uiterlijk twee maanden van tevoren gecommuniceerd naar de gemeente en ouders. Bij tariefwijzigingen neemt de houder met mandaat indien noodzakelijk een nieuw besluit onder intrekking van het oude besluit.

 • 2.

  Bij de aanvraag voor het mandaat voegt de houder van het geregistreerde kindercentrum een jaarplan toe waarin de organisatie van de reguliere peuteropvang is uitgewerkt.

 

Artikel 11 Facturering subsidiebedragen

 • 1.

  Houders met mandaat die peuters via deze subsidie geplaatst krijgen, verzamelen per peuter de volgende gegevens en voegen deze plus een kopie van de toegekende ondertekende aanvraag gereduceerd tarief peuteropvang, een kopie van het contract van de ouder met de peuteropvang en een kopie van de inkomensverklaring toe bij de maandelijkse facturering aan het college:

  • BSN-nummer; NAW-gegevens; geboortedatum;

  • startdatum deelname; einddatum deelname (indien relevant);

  • aantal afgenomen uren van de betreffende maand;

  • de (niet gereduceerde) kosten per uur zoals deze zijn vastgesteld door de houder met mandaat voor de betreffende peuter, minus de al betaalde eigen bijdrage per uur van de ouders;

  • het totaal voor de betreffende maand te verrekenen bedrag met de gemeente.

 • 2.

  Indien meer dan één kind per reguliere peuteropvang gebruik maakt van de regeling, ontvangt het college naast bovenstaande gegevens, een verzamelfactuur.

 

Artikel 12 Controle en betaling facturen

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek bij de houder van een reguliere peuteropvang de rechtmatigheid, doelmatige en doeltreffende inzet van de verstrekte subsidie(s).

 • 2.

  Het college toetst de door het kindercentrum per kind aangeleverde gegevens aan de Basisregistratie Personen.

 • 3.

  Het college betaalt de goedgekeurde facturen binnen de wettelijke termijn van zes (6) weken.

 

Artikel 13 Onrechtmatig gebruik

 • 1.

  Indien ouders zich met opzet schuldig maken aan onrechtmatig gebruik van de regeling, wordt door de gemeente, het verschil tussen het gereduceerde tarief en het volle tarief in zijn geheel teruggevorderd over het lopende kalenderjaar.

 • 2.

  Indien de houder met mandaat misbruik maakt van de subsidiemogelijkheid trekt het college het mandaat schriftelijk onder opgaaf van redenen in.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college. Het college kan gemotiveerd van de bepalingen in deze regeling afwijken, als toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 15 Overgangsrecht

Subsidies verleend op grond van artikel 3.1 van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 worden vastgesteld op grond van die regeling.

 

Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2018.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 augustus 2018.

 

 

 

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

 

mevrouw G. Brongers-Roffel

locoburgemeester