Subsidieregeling Extra Activiteiten en evenementenfonds Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
maandag 16 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelSubsidieregeling Extra Activiteiten en evenementenfonds Stadskanaal 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

Overwegende dat in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 de wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

Overwegende dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 bevoegd zijn nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie wordt beschreven;

 

Overwegende dat de subsidieregeling Activiteiten en evenementenfonds Stadskanaal 2018 met een plafond van € 11.000,-- jaarlijks al ruim voor de zomervakantie volledig is benut en er nadien nog aanvragen gedaan worden;

 

Overwegende dat het wenselijk is om bovenbedoelde subsidieregeling met een extra budget (éénmalig) aan te vullen;

 

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

B e s l u i t e n :

 

de Subsidieregeling Extra Activiteiten en evenementenfonds Stadskanaal 2022 vast te stellen.

 

 

Artikel 1 – begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: het verzoek dat de aanvrager indient, en dat ziet op vernieuwende activiteiten op alle beleidsterreinen, zoals die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

 • b.

  aanvrager: organisatie die op grond van deze regeling een vernieuwende activiteit op alle beleidsterreinen wenst te organiseren, zijnde een rechtspersoon, niet zijnde een natuurlijk persoon.

 • c.

  subsidieplafond: het hoogst beschikbare bedrag voor de verstrekking van subsidies zoals dat in de ASV 2018 reeds is bepaald, aangevuld met het plafond dat met deze regeling beschikbaar is (zie ook artikel 6).

 

Artikel 2 – Doel van de regeling

Het mogelijk maken van éénmalige, vernieuwende activiteiten en evenementen waarmee de organisaties zich aan het brede publiek kunnen tonen.

 

Artikel 3 – Reikwijdte subsidieregeling

 • 1.

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 is van toepassing, tenzij wordt vermeld dat daarvan wordt afgeweken.

 

Artikel 4 – Termijnen

 • a.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV kunnen aanvragers hun aanvraag indienen vanaf het moment van publicatie van deze regeling tot het moment waarop het plafond, als bedoeld in artikel 6b is bereikt.

 • b.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8 beslissen burgemeester en wethouders binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag inzake de aanvraag.

 • c.

  De te subsidiëren activiteiten dienen uiterlijk op 31 december van het jaar van aanvraag plaats te hebben gevonden.

 • d.

  Burgemeester en wethouders kunnen de aanvraagtermijn, zoals beschreven onder a, de startdatum van de te subsidiëren activiteiten, zoals beschreven onder b, alsook de einddatum van de te subsidiëren activiteiten, zoals beschreven onder c, verlengen, als er door wat voor omstandigheid ook landelijk beperkende (uitvoerings)maatregelen gelden.

 • e.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een met redenen omkleed verzoek van de organisatie beslissen dat de te houden activiteit op een datum na artikel 4c zal plaatsvinden.

 

Artikel 5 – Activiteit

 • a.

  De vernieuwende activiteit betreft een éénmalige ondersteuning van voor de gemeente Stadskanaal tot dan toe onbekende activiteiten, die een duidelijke bijdrage leveren aan het realiseren van het gemeentelijk beleid en die in potentie zelfstandig voortgezet kunnen worden. De activiteit betreft vernieuwende, projectmatige, openbare activiteiten en evenementen.

 • b.

  De activiteit vindt plaats in de gemeente Stadskanaal.

 • c.

  Per organisatie kan voor meerdere activiteiten subsidie worden aangevraagd. Per aanvraag kan maximaal € 5.000,- subsidie worden toegekend.

 • d.

  Tot de subsidiabele activiteit behoren de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de activiteit, zoals zaalhuur, PR-kosten, huur materialen, post ‘diversen of onvoorzien’ (voor maximaal 100,-).

 • e.

  Niet voor subsidie komen in aanmerking: reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen, activiteiten die een privébelang of commercieel belang dienen en activiteiten die politiek of godsdienstig van aard zijn.

 • f.

  Voor (de uitvoering van) de activiteiten gelden de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften en de in de programmabegroting opgenomen gemeentelijke kaders.

 

Artikel 6 – Verdeelcriteria en hoogte van subsidie(plafond)

 • a.

  Beoordeling van aanvragen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Bij aanvragen op dezelfde dag geldt het tijdstip van binnenkomst bij het college.

 • b.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 25.000,-.

 • c.

  Het niet bestede plafonddeel van deze regeling gaat mee naar het volgende kalenderjaar en de eventueel daaropvolgende kalenderjaren totdat het budget, als bedoeld in artikel 6b, is benut.

 

Artikel 7 – Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd gericht is op het behalen van geldelijke winst.

 • b.

  niet is aangetoond dat het verkrijgen van subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteit.

 • c.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling.

 

Artikel 8 – Verlening en vaststelling van subsidie/Terugvordering

 • a.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 15, lid 1, van de ASV worden subsidies tot en met € 5.000,- door burgemeester en wethouders direct verleend en vastgesteld.

 • b.

  Subsidies boven € 5.000,- worden als voorschot verleend en op basis van een verantwoording definitief vastgesteld. In de verleningsbeschikking worden de voorwaarden en termijn van verantwoording opgenomen.

 • c.

  Ingeval de activiteit, anders dan bedoeld in artikel 4e, definitief niet voor de termijn, als bedoeld in artikel 4c, plaats kan vinden, vindt terugvordering plaats van de verstrekte en vastgestelde subsidie.

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

 • a.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college. Het college kan gemotiveerd van de bepalingen in deze regeling afwijken, als toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van bijzondere aard.

 • b.

  Deze regeling vervalt op 1 oktober 2022.

 • c.

  Op aanvragen die vóór de datum van beëindiging van deze regeling zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • d.

  Op subsidiebeschikkingen tot verlening of vaststelling die bekend gemaakt zijn en waartegen bezwaar- en (hoger)beroepschriften zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • e.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

 • f.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Extra Activiteiten en evenementenfonds Stadskanaal 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester