Subsidieregeling Na-Covid-tijd voor de lokale culturele sector gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
maandag 16 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Subsidieregeling Na-Covid-tijd voor de lokale culturele sector gemeente Stadskanaal 2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

Overwegende dat in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 (ASV 2018) de wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

Overwegende dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 bevoegd zijn nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie wordt beschreven;

 

Overwegende dat de COVID-19 pandemie van grote invloed is geweest op de lokale culturele infrastructuur;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de lokale culturele organisaties te ondersteunen bij het herstarten in de “na-Covid-tijd’ van diverse culturele activiteiten voor een breed publiek;

 

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

B e s l u i t e n :

 

de Subsidieregeling Na-Covid-tijd voor de lokale culturele sector gemeente Stadskanaal 2022 vast te stellen.

 

Artikel 1 – begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: het verzoek dat de aanvrager indient, en dat ziet op één of meerdere activiteiten.

 • b.

  aanvrager: organisatie die op grond van deze regeling een culturele activiteit of meerdere activiteiten wenst te organiseren, zijnde een rechtspersoon, niet zijnde een natuurlijk persoon.

 • c.

  culturele sector: amateurkunst en cultuureducatie, archieven, architectuur en stedenbouw, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, landschapsarchitectuur, letteren en bibliotheken, media, monumenten en archeologie, musea, muziek en muziektheater, en theater.

 • d.

  culturele organisatie: de organisatie die zich bezig houdt met activiteiten binnen de culturele sector.

 • e.

  subsidieplafond: het hoogst beschikbare bedrag voor de verstrekking van subsidies zoals dat in de ASV 2018 reeds is bepaald

 

Artikel 2 – Doel van de regeling

Het mogelijk maken van culturele activiteiten en evenementen waarmee de culturele organisaties zich weer hernieuwd aan het brede publiek kunnen tonen.

 

Artikel 3 – Reikwijdte subsidieregeling

De Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 is van toepassing, tenzij wordt vermeld dat daarvan wordt afgeweken.

 

Artikel 4 – Termijnen

 • a.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV kunnen aanvragers hun aanvraag indienen vanaf het moment van publicatie van deze regeling tot en met 1 oktober 2022.

 • b.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8 beslissen burgemeester en wethouders binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag inzake de aanvraag.

 • c.

  De te subsidiëren activiteiten dienen uiterlijk op 31 december 2022 plaats te hebben gevonden.

 • d.

  Burgemeester en wethouders kunnen de aanvraagtermijn, zoals beschreven onder a, de startdatum van de te subsidiëren activiteiten, zoals beschreven onder b, alsook de einddatum van de te subsidiëren activiteiten, zoals beschreven onder c, verlengen, als er door wat voor omstandigheid ook landelijk beperkende (uitvoerings)maatregelen gelden.

 • e.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een met redenen omkleed verzoek van de culturele organisatie beslissen dat de te houden activiteit op een datum na artikel 3c zal plaatsvinden.

 

Artikel 5 – Activiteit

 • a.

  De activiteit die voor subsidie in aanmerking komt richt zich op het brede publiek in de gemeente Stadskanaal en (ver) daarbuiten om als culturele organisatie aan dat publiek ieders talenten en kunsten te tonen in de “na-Covid-tijd”. De activiteit vindt plaats in de gemeente Stadskanaal.

 • b.

  De activiteit is zonder betaling door bezoekers toegankelijk.

 • c.

  Per organisatie kan voor meerdere activiteiten subsidie worden aangevraagd. Per aanvraag kan maximaal € 5.000,- subsidie worden toegekend.

 • d.

  Tot de subsidiabele activiteit behoren de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de activiteit, zoals zaalhuur, PR-kosten, huur materialen, post ‘diversen of onvoorzien’ (voor maximaal 100,-).

 • e.

  Niet voor subsidie komen in aanmerking: reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en activiteiten die een privébelang of commercieel belang dienen.

 

Artikel 6 – Verdeelcriteria en hoogte van subsidie(plafond)

 • a.

  Beoordeling van aanvragen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Bij aanvragen op dezelfde dag geldt het tijdstip van binnenkomst bij het college.

 • b.

  Per activiteit is in totaal maximaal € 5.000,- subsidie beschikbaar. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 120.000,-, aangevuld met een ‘noodsubsidieplafond’ van € 25.900,-.

 • c.

  Het noodsubsidieplafond is bestemd ingeval het subsidieplafond van € 120.000,-is bereikt en er nog voor de termijn als bedoeld in artikel 4a aanvragen gedaan worden, waarbij ook daarvoor dan artikel 6a geldt.

 

Artikel 7 – Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd gericht is op het behalen van geldelijke winst.

 • b.

  niet is aangetoond dat het verkrijgen van subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteit.

 • c.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling.

 

Artikel 8 – Verlening en vaststelling van subsidie/Terugvordering
 • a.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 15, lid 1, van de ASV worden subsidies tot en met € 5.000,- door burgemeester en wethouders direct verleend en vastgesteld.

 • b.

  Ingeval de activiteit, anders dan bedoeld in artikel 4e, definitief niet voor de termijn, als bedoeld in artikel 4c, plaats kan vinden, vindt terugvordering plaats van de verstrekte en vastgestelde subsidie.

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

 • a.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college. Het college kan gemotiveerd van de bepalingen in deze regeling afwijken, als toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van bijzondere aard.

 • b.

  Deze regeling vervalt op 1 oktober 2022.

 • c.

  Op aanvragen die vóór de datum van beëindiging van deze regeling zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • d.

  Op subsidiebeschikkingen tot verlening of vaststelling die bekend gemaakt zijn en waartegen bezwaar- en (hoger)beroepschriften zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • e.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

 • f.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Na-Covid-Tijd voor de lokale culturele sector gemeente Stadskanaal 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester