Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit verplaatsen bushaltes als gevolg van de wijziging in de dienstregeling openbaar vervoer 2022

Publicatiedatum:
donderdag 21 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit verplaatsen bushaltes als gevolg van de wijziging in de dienstregeling openbaar vervoer 2022

Kenmerk: Z-22-097133/D/22/239812

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994;

 

overwegende, dat:

 • -

  verplaatsing van bushaltes noodzakelijk is in verband met de route wijziging van buslijn 14;

 • -

  het aanwijzen en aanduiden van bushaltes strekt tot het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, de verkeersveiligheid en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het besluit de bereikbaarheid binnen het verblijfsgebied verhoogt;

 • -

  door deze wijziging vindt een verplaatsing en herschikking van haltes plaats;

 • -

  door het toevoegen van nieuwe halteparen, halteparen Achtersekamp, Maarsbroek, Lange Raai, Brummelkant, Henegouwenlaan, Engelandlaan te Stadskanaal komen te vervallen;

 • -

  hiervoor in de plaats komen halteparen, Waterland, Maarsveld, Europalaan, Engelandlaan en Frankrijklaan te Stadskanaal;

 • -

  deze locaties zijn gekozen in verband met:

  • de beschikbaarheid van ruimte bij de halte zodat de toegankelijkheid toeneemt;

  • de beschikbaarheid van ruimte om de bus veilig in het verkeer te laten stoppen;

 • -

  deze bushaltes zijn afgestemd met de busorganisatie;

 • -

  bij deze bushaltes de borden L3b (bushalte) uit bijlage 1 van het RVV 1990 dienen te worden geplaatst,

 • -

  hiervoor een verkeersbesluit is vereist, gelet op artikel 12 onder a. II van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • -

  overleg met de korpschef van de nationale politie, zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, over deze verkeersmaatregel heeft plaatsgevonden. De politie heeft positief geadviseerd;

 • -

  voor de afweging van belangen een toetsing heeft plaatsgevonden op de volgende aspecten:

  • Locatiekeuze: Bij de locatiekeuze van de bushalte is rekening gehouden met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid en overzichtelijkheid;

  • Aantal instappers en uitstappers: In Maarsveld stapten gemiddeld 17 reizigers per dag in de bus. Op de nieuwe haltelocatie Maarsveld zullen ongeveer 20 tot 30 reizigers per dag gebruik maken van de haltevoorziening;

  • Overleg: De haltelocaties zijn in overleg met wijkraad Maarsveld en het OVBureau gekozen, met als doel om de loopafstanden naar de haltes te minimaliseren en daarmee de bereikbaarheid te optimaliseren. Andere locaties leiden tot grotere loopafstanden;

  • Instaphalte of uitstaphalte: Voor de heen en terugreis zijn de haltelocaties aan beide zijden van de weg gesitueerd. De halte Maarsveld aan de zijde van de Henegouwenlaan is voornamelijk een uitstaphalte en de halteringstijd van de bus en de oponthoud voor het overige verkeer is marginaal;

  • Bus bewegingen: Er is geen toename van het aantal bus bewegingen. De bussen reden ook al over de Atlantislaan;

  • Geluidsoverlast: De haltes zijn gesitueerd bij de rotondes. Geen extra geluidsoverlast van optrekkende bewegingen van bussen en ander verkeer;

  • Snelheid verkeer: De haltes hebben een remmende werking op de snelheid van het overige verkeer;

  • Verkeersveiligheid: Door de aanwezigheid van middengeleiders op de Atlantislaan is het risicovol inhalen van bussen niet mogelijk wat een positief effect heeft op de verkeersveiligheid;

  • Milieu: Bussen rijden elektrisch en op waterstof en produceren geen fijnstof of stank van uitlaatgassen;

  • Intensiteiten: De verkeersintensiteiten en de samenstelling van het verkeer verandert niet;

  • Bereikbaarheid: De aanwezigheid van openbaar vervoer verhoogt de bereikbaarheid;

  • Bereikbaarheid: De Atlantislaan loopt centraal langs de woonwijken en halteren op deze route geeft een maximale bereikbaarheid voor de inwoners van Stadskanaal;

  • Woningen Henegouwenlaan: De Henegouwenlaan loopt parallel aan de Atlantislaan en wordt ter plaatse van huisnummer 21 gescheiden door een forse groenstrook van ca 8 meter breed. De afstand van de woning tot de bushalte bedraagt ca 22meter.

 • -

  overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met het verplaatsen van de haltes. Kenmerk 20220126000079 d.d. 26 januari 2022;

 • -

  de hierna omschreven wegen zijn gelegen binnen De bebouwde kom van Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaan voor het openbaar verkeer.

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  Het plaatsen van bushalteborden L3b (bushalte) voor het aanwijzen van nieuw te realiseren bushalteparen bij Halte Waterland, conform situatietekening;

 • 2.

  Het plaatsen van bushalteborden L3 (bushalte) voor het aanwijzen van nieuw te realiseren bushalteparen bij Halte Maarsveld, conform situatietekening;

 • 3.

  Het plaatsen van bushalteborden L3 (bushalte) voor het aanwijzen van nieuw te realiseren bushalteparen bij Halte Europalaan, conform situatietekening;

 • 4.

  Het plaatsen van bushalteborden L3 (bushalte) voor het aanwijzen van nieuw te realiseren bushalteparen bij Halte Engelandlaan en Frankrijklaan, conform situatietekening;

 • 5.

  Op de oude locaties de perronelementen met zwart- witte blokmarkering te verwijderen en deze op de nieuwe locaties aan te brengen;

 • 6.

  Het verwijderen van bushalteborden L3 (bushalte) voor het haltepaar Achtersekamp, Maarsbroek, Lange Raai, Brummelkant, Henegouwenlaan, Engelandlaan te Stadskanaal, conform situatietekening;

 • 7.

  De verkeersmaatregel uit te voeren conform de uitvoeringsvoorschriften van het Uitvoeringsbesluit van het BABW/RVV 1990.

 

Situatie

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Stadskanaal, 19 april 2022

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

 

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.