Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
maandag 27 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-21-095026/D/21/232233)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 18a en bijlage 3: tarieven Wmo van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 21-12-2021 tot aanpassing van de tarieven voor Beschermd Wonen voor ZIN en PGB per 1 januari 2022;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017:

 

Artikel I Wijziging Nadere regels

Onderdeel A

In Artikel 18a Vaststelling PGB voor beschermd wonen, eerste lid, onder d. het tarief voor vervoer per dagdeel te wijzigen in € 5,58;

 

Onderdeel B

Artikel 18a Vaststelling PGB voor beschermd wonen, derde lid , onder c. te wijzigen door verwijdering van de tekst: ‘onder h. genoemd’;

 

Onderdeel C

In Bijlage 3: Tarieven Beschermd Wonen ZIN en PGB de tarieventabel te wijzigen in de navolgende tarieventabel:

Producten Beschermd Wonen

Eenheid

Inkooptarief ZIN

Maximale tarief PGB

Maximale tarief PGB ZZP

 

 

per 01-01-2022

per 01-01-2022

per 01-01-2022

Verblijf accommodatie met toezicht op afroep

etmaal

€ 132,85

€ 101,77

€ 86,50

Verblijf accommodatie 24-uurs toezicht

etmaal

€ 144,08

€ 113,00

€ 96,05

Woonbegeleiding complex intramuraal

uur

€ 70,75

€ 70,75

€ 60,14

Thuis plus

etmaal

€ 114,49

€ 114,49

€ 97,32

Woonbegeleiding complex extramuraal

uur

€ 82,20

€ 82,20

€ 69,87

Activering en participatie

dagdeel

€ 33,95

€ 33,95

€ 33,95

Begeleiding informeel

uur

n.v.t

€ 20,00

€ 20,00

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op één januari 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester