Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 15 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 en Vaststellen subsidieplafond 2022 Wonen en Voorzieningen (Z-21-093674/D/21/229379)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de opheffing van Zangvereniging Variant;

 

Gelet op de gewijzigde naam van Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen in Stichting Kunstenschool ZG;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2022 opnieuw vast te stellen;

 

B e s l u i t :

 

 

 

Onderdeel I

Artikel 5.1, vierde lid van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 • 4.

  De subsidie wordt versterkt aan Stichting Kunstenschool ZG en aan de Stichting Kunstzinnige Vorming Stadskanaal (Werkplaats De Pauw).

 

Artikel 5.1, achtste lid van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 • 8.

  Op grond van de artikel 4:38 en 4:39 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de artikelen 12 en 13 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 gelden voor de Stichting Kunstenschool ZG de volgende (prestatie)afspraken:

  • a.

   het leveren van lesuren in de gemeente lesuren per productgroep, opgenomen in de begroting;

  • b.

   indien er een afwijking is van de onder het achtste lid bedoelde lesuren van ten hoogste 15% naar boven of naar beneden, van de totale begroting, geeft dit geen aanleiding tot verrekening met de gemeente;

  • c.

   indien een overschrijding van het in artikel 5.1, achtste lid, onder b genoemde percentage dreigt, neemt de Stichting Kunstenschool ZG tijdig het initiatief voor overleg met de gemeente;

  • d.

   het staat de stichting vrij buiten de met de gemeente afgesproken prestaties andere activiteiten uit te voeren; het exploitatierisico voor deze activiteiten ligt bij de stichting;

  • e.

   indien de geleverde prestaties meer dan 15% naar beneden afwijken, wordt de hoogte van de definitieve subsidie aangepast. Terugbetaling van subsidie vindt plaats op basis van het aantal te verrekenen uren tegen het gemiddelde tarief per klokuur.

 

Onderdeel II

Artikel 5.3, vierde lid, onder b van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 • b.

  de zangverenigingen: Shantikoor Noszelia Singers; Dabar; stichting Musa;

 

Onderdeel III

De bijlage van de Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2022 Wonen en Voorzieningen

 

Op basis van de begroting 2022 bedraagt het subsidieplafond voor Wonen en Voorzieningen € 1.804.740,-.

 

Subsidieverdeling 2022 Wonen en Voorzieningen

 

Subsidieverdeling Verkeer

€ 854,-

Buurtbusvereniging Westerwolde

€ 854,-

Subsidieverdeling Bibliotheekwerk

€ 816.014,-

Stichting Biblionet Groningen

€ 816.014,-

Subsidieverdeling Sport (excl. Sportfonds)

€ 477.300,-

Nelli Cooman Games

€ 14.804,-

GO Sports (incl. Verrassend Stadskanaal)

€ 14.369,-

Klap tot Klap loop

€ 8.934,-

Internationaal korfbaltoernooi

€ 1.263,-

Talententennistoernooi

€ 1.263,-

Jeugdsportsubsidies en jeugdkortingen op entreeprijzen en tarieven

€ 20.032,-

Gehandicaptensportteams van sportverenigingen

€ 2.143,-

Huis voor de Sport, verenigingsondersteuning

€ 1.615,-

Stichting De Bast

€ 49.800,-

Buitensportaccommodaties

€ 84.170,-

Verenigingscompensatie gebruik natte gedeelte Pagedal

€ 6.429,-

Zwembaden

€ 272.478,-

Subsidieverdeling Sportfonds

€ 11.500,-

Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen, toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

Pm

Subsidieverdeling Kunst, muziek en cultuur

€ 392.192,-

Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid Groningen

€ 317.201,-

Stichting Kunstzinnige Vorming de Pauw

€ 33.232,-

Stichting Radio Televisie Veenkoloniën 1

€ 19.359,-

Muziekvereniging Amacitia

€ 3.207,-

Muziekvereniging Crescendo

€ 2.753,-

Muziekvereniging Con Spirito

€ 2.231,-

Shantikoor Noszelia Singers

€ 255,-

Muziekvereniging Dabar

€ 255,-

Stichting Musa

€ 255,-

Toneelvereniging UDI

€ 637,-

Muziektheater Kanaalstreek

€ 6.309,-

Stichting Pagepop.nl

€ 6.498,-

Subsidieverdeling Musea

€ 102.697,-

Stichting Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

€ 102.697,-

Subsidieverdeling Monumenten

€ 456,-

Stichting Smeerling-Metbroek

€ 456,-

Subsidieverdeling Volkshuisvesting

€ 3.727

Huurdersvereniging De Koepel

€ 3.727

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel IV

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van 7 december 2021

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester