Gemeente Stadskanaal: mandaat toezicht kinderopvang

Publicatiedatum:
donderdag 4 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: mandaat toezicht kinderopvang

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 1.61 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 58r van de Wet publieke gezondheid;

 

besluit:

 

 

Artikel 1 Aanwijzing

De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Groningen aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang en artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid,

 

Artikel 2 Mandaat

De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Groningen mandaat te verlenen om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het de toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking, en werkt terug naar 1 december 2020.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2021.

de heer G.J. van der Zanden

Secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester