Z-20-078303 - Gemeente Stadskanaal : besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid, vanwege wegverkeerslawaai: 61 dB op de voorgevel, Handelsstraat 32 en 32 A in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 17 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-20-078303 - Gemeente Stadskanaal : besluit vaststelling hogere grenswaarde geluid, vanwege wegverkeerslawaai: 61 dB op de voorgevel, Handelsstraat 32 en 32 A in STADSKANAAL

Logo Stadskanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat zij op 11 februari 2021 ten behoeve van een omgevingsvergunning, op grond van artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde hebben vastgesteld:

  • -

    Handelsstraat 32 en 32 A, 9501 EVSTADSKANAAL, vanwege wegverkeerslawaai: 61 dB op de voorgevel.

Dit besluit maakt deel uit van de op 11 februari 2021 verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een voormalig horecapand met woning, naar twee wooneenheden.

Waar kunt u het besluit hogere grenswaarde inzien?

Het besluit vaststelling hogere grenswaarde met de bijhorende stukken liggen vanaf 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal

Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen en de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen)

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer K. Karssen (0599 631 631).