Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 3 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 (nr. Z-19-055816/D/20/194588)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2021, nr. Z-19-055816/D/20/194588;

 

b e s l u i t :

 

de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 te wijzigen als volgt:

 

 

in artikel 1 bij de definitie van de term ‘de-minimisverordening’ wordt de navolgende tekst opgenomen:

“steun die wordt verstrekt op basis van Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun ( PbEU L 352/1); Verordening (EU) nr. 2019/316 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector ( PbEU L 51 I/1); Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector ( PbEU L 190/45), of Verordening (EU) 2018/1923 van de Commissie van 7 december 2018 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen ( PbEU L 313/2);”

 

in artikel 1 bij de definitie van de term ‘de-minimisverordening’ [bedoeld wordt de term 'Europese steunkader'] wordt de punt komma vervangen door een komma en achter het woord vastgesteld de navolgende tekst opgenomen:

“waaronder de Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard ( PbEU L 156/1); de Landbouw vrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard ( PbEU L 193/1); en de Visserij vrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard ( PbEU L 369/37);”

 

in artikel 1 bij de definitie van de term ‘Verdrag” achter Europese Uni de navolgende afkorting en cijfers opgenomen:

“( PbEU C 326/47);”

 

In artikel 1 wordt de punt in de definitie van de term ‘Verdrag” vervangen door een punt komma en de navolgende nieuwe term en definitie opgenomen:

“- wet: Algemene wet bestuursrecht.”

 

in artikel 2, eerste lid worden de woorden “Algemene wet bestuursrecht” vervangen door “wet”.

 

in artikel 2, tweede lid worden de woorden “waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is” vervangen door “als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de wet (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is)”.

 

in artikel 3 vervalt de zinsnede “hierna te noemen:”

 

in artikel 4 komt het opschrift te luiden: Staatssteunregels

 

in artikel 5, tweede lid, onder a, worden de woorden “het wordt vastgesteld” vervangen door “het plafond wordt vastgesteld”.

 

in artikel 6, derde lid, sub b , wordt het woord “de-minimisverordening” vervangen door de woorden “verordening met betrekking tot de-minimissteun”

in artikel 6, vierde lid wordt het woord “maal” vervangen door het woord “keer” en het woord “voegt” door de zinsnede “legt tevens over:

 

in artikel 7, eerste lid, wordt de datum “1 juni” vervangen door “1 oktober

 

in artikel 8, tweede lid, wordt het woord “acht” vervangen door het woord “twaalf

 

in artikel 9, eerste lid, aanhef, worden de woorden “Algemene wet bestuursrecht” vervangen door het woord “wet

in artikel 9, eerste lid, sub a, wordt de punt vervangen door een komma gevolgd door het woord “of

in artikel 9, eerste lid, sub b, wordt tussen de woorden “steun” en “onrechtmatig” de woorden “van Nederland” gevoegd

in artikel 9 vervalt het vierde lid

 

in artikel 12, tweede lid, sub c, wordt achter het woord “dat” de woorden “de subsidieontvanger” tussengevoegd en worden de woorden “zullen kunnen worden nagekomen” vervangen door de woorden “zal kunnen nakomen

 

in artikel 13, tweede lid worden de woorden “Algemene wet bestuursrecht” vervangen door het woord “wet” en wordt tussen de woorden “toelichting” en “wordt” de woorden “bij de subsidieregeling” gevoegd

in artikel 13, derde lid wordt de zin “In de toelichting bij de subsidieregeling wordt uiteengezet waarom daartoe wordt overgegaan.”

In artikel 13, vierde lid wordt tussen de woorden “gebeurtenis” en “als” het woord “voordoet” gevoegd en worden de woorden “Algemene wet bestuursrecht” vervangen door het woord “wet

 

in artikel 14 eerste lid worden de woorden ”Algemene wet bestuursrecht” vervangen door het woord “wet

 

in artikel 15, tweede lid wordt de punt achter het woord “verplichtingen” vervangen door een komma gevolgd door het woord “vindt

 

in artikel 16, eerste lid, wordt het woord “doch” vervangen door het woord “en

 

In artikel 18, vierde lid wordt de zinsnede “aanhef en onder a, b of c” gewijzigd in “aanhef en onder a tot en met c” en wordt de laatste volzin gewijzigd in “Als de aanvraag niet binnen deze termijn wordt ingediend, kunnen zij overgaan tot ambtshalve vaststelling

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2021.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier