Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 21 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijzigen regeling en vaststellen subsidieplafond 2021 (Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de aanpassing van de naam van Het Veiligheidshuis in Actiecentrum Veiligheid en Zorg;

 

Gelet op de constatering dat de in hoofdstuk twee van deze regeling opgenomen bepalingen feitelijk geen verband houden met subsidieverstrekkingen, maar met contributieverplichtingen van lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2021 opnieuw vast te stellen;

 

b e s l u i t :

 

 

Onderdeel I

Hoofdstuk 2 Bestuurlijke samenwerking te laten vervallen.

 

Onderdeel II

Artikel 3.1, vierde lid van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

De subsidie wordt verstrekt aan HALT, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg en Veiligheidshuis Groningen.

 

Onderdeel III

De bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2021 Bestuur en Dienstverlening

 

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het subsidieplafond voor Bestuur en Dienstverlening € 41.000,00.

 

Subsidieverdeling 2021 Bestuur en Dienstverlening

 

Subsidieverdeling Openbare orde en veiligheid

 

Halt

€ 7.000,-

RIEC

€ 4.000,-

Zorg en Veiligheidshuis Groningen

€ 30.000,-

Subsidieverdeling Jubilea lokale organisaties

pm

Jubileumviering

pm

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

 

Onderdeel IV

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt