Z-17- 035048 -Gemeente Stadskanaal – Ontwerp verkeersbesluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van het laantje, gelegen tussen de percelen Postkade 15 en Postkade 16 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 22 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekkingZ-17- 035048 -Gemeente Stadskanaal – Ontwerp verkeersbesluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van het laantje, gelegen tussen de percelen Postkade 15 en Postkade 16 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat, in de raad van 21 september 2020 het volgende ontwerp verkeersbesluit is genomen:

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 april 2020, nr. Z-17-035048/D/20/168969;

 

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in de artikelen 7, 9 en 11 van de Wegenwet;

 • -

  het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 160, eerste lid aanhef en onder b van de Gemeentewet;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  de bewoners van Postkade 15 en Postkade 16 te Stadskanaal een verzoek tot onttrekking

 • -

  zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid van de Wegenwet bij de gemeente hebben ingediend;

 • -

  op grond van artikel 9, eerste lid van de Wegenwet een weg aan het openbaar verkeer kan worden onttrokken bij een besluit van de gemeenteraad;

 • -

  het voet- / fietspad in het verleden door de toen aanwezige ondernemers (bakkerij en slagerij Postkade 15 en Postkade 16), op eigen grond, is aangelegd voor de bereikbaarheid voor bewoners van het Vrijdomstreekje en de Spoorstraat;

 • -

  de panden Postkade 15 en Postkade 16 geen winkels meer zijn, maar als woningen zijn ingericht;

 • -

  het pad geen functie meer heeft voor de dagelijkse voorzieningen waarvoor het destijds is aangelegd;

 • -

  het pad als openbare weg is gelegen binnen de bebouwde kom van Stadskanaal en de eigenaren / bewoners van de percelen Postkade 15 en Postkade 16 als beheerders verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud en de toegankelijkheid van het pad voor alle openbaar verkeer;

 • -

  de aanwonenden van Postkade 15 en Postkade 16 bij het openhouden overlast ervaren;

 • -

  het pad sociaal onveilig is omdat er geen controlemogelijkheid is;

 • -

  het pad in verband met openbare orde en veiligheid een onwenselijke situatie betreft;

 • -

  belanghebbenden zijn gehoord;

 • -

  het pad erg smal is, en feitelijk niet geschikt als openbaar voet- / fietspad;

 • -

  de Museumweg inmiddels verhard is, en een goed alternatief biedt voor ontsluiting van het Vrijdomstreekje richting de Handelsstraat / Poststraat;

 • -

  de politie in overleg heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met het onttrekken aan de openbaarheid van het pad tussen de Museumweg en Postkade 15 – 16.

   

   

  b e s l u i t :

   

 • 1.

  Vast te stellen het ontwerp – besluit voor het onttrekken aan het openbare verkeer in de zin van de Wegenwet van het naamloze voet- / fietspad op de percelen Postkade 15 en Postkade 16 te Stadskanaal.

 • 2.

  Alvorens daarover te besluiten de voorgenomen onttrekking aan het openbaar verkeer op de gebruikelijke wijze bekend te maken in het Gemeenteblad en de Staatscourant, en het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hierover bekend te maken.

 • 3.

  De commissie bedoeld in de Verordening van de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen op te dragen om de indieners van zienswijzen tegen het ontwerpbesluit in de gelegenheid te stellen een nadere toelichting op, of onderbouwing van, hun zienswijze te geven.

  Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

  Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken op afspraak, inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Ook kunt u het ontwerp in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op https://www.stadskanaal.nl/bekendmakingen

   

  U wilt reageren?

  U kunt als belanghebbende tot en met 2 december 2020 uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het ontwerpbesluit. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met mevrouw L. Scholtens (0599 631 631).

  Een zienswijze moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  het kenmerk van het ontwerpbesluit waar de zienswijze op is gericht;

 • 4.

  de reden van de zienswijze.

   

  U heeft nog vragen?

  Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden