Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 – wijziging subsidieplafond

Publicatiedatum:
dinsdag 27 maart 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 – wijziging subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het feit dat de Stichting Urgente Noden Groningen (SUN) mensen met dringende financiële nood de mogelijkheid biedt in de samenleving te participeren, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen;

 

gelet op het feit dat SUN zich richt op het voorkomen van sociale uitsluiting van mensen met minimale financiële middelen. Dat zij dit doet door financiële hulp te bieden aan mensen die in dringende nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op wettelijke voorzieningen;

 

dat het daarbij gaat om de kosten van het SUN-bureau te dekken zodat activiteiten gerealiseerd kunnen worden voor het gratis beschikbaar stellen van giften voor woninginrichting, duurzame gebruiksgoederen, levensonderhoud en kleding;

 

dat SUN hulp biedt wanneer inwoners geen beroep meer kunnen doen op reguliere regelingen voor armoedebestrijding van overheden;

 

gelet op de wens om deze activiteiten structureel in hogere mate te ondersteunen;

 

mede gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om het subsidieplafond opgenomen in bijlage 1 in de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 te moeten wijzigen;

 

b e s l u i t :

 

de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 als volgt te wijzigen:

Artikel 1 Toevoeging onderdeel b aan artikelnummer 3.1, lid 1

De tekst van lid 1 wordt opgedeeld en aangevuld. De nieuwe tekst luidt:

 • 1.

  Subsidie op grond van dit artikel wordt verstrekt om:

  • a.

   mensen met een minimuminkomen de mogelijkheid te bieden in de samenleving te participeren;

  • b.

   financiële hulp te bieden aan mensen die in dringende financiële nood verkeren.

 

Artikel 2 Toevoeging onderdeel g aan artikel 3.1, lid 2

Onder artikel 3.1, lid 2, onderdeel f wordt onderdeel g als volgt toegevoegd:

 • g.

  gratis beschikbaar stellen van giften voor woninginrichting, duurzame gebruiksgoederen, levensonderhoud en kleding.

 

Artikel 3 Wijziging artikel 3.1, lid 4

Artikel 3.1, lid 4 wordt als volgt gewijzigd:

De subsidie wordt verstrekt aan het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, de Stichting Leergeld, Veur Noppes, de Voedselbank, Amateur Tuinders Vereniging "Het Page-Dal" en de Stichting Urgente Noden Groningen.

 

Artikel 4 Toevoeging subsidie en subsidiebedrag "Stichting Urgente Noden Groningen" in bijlage 1

In bijlage 1 wordt tussen de Amateur Tuinders Vereniging "Het Page-Dal" en Humanitas- Thuisadministratie de hieronder genoemde rij ingevoegd.

Stichting Urgente Noden Groningen

€ 6.000,00

 

Artikel 5 Wijziging bedrag in bijlage 1 behorende bij Subsidieverdeling Voorzieningen Minima

In bijlage 1 wordt het bedrag dat is weergegeven bij het onderdeel Subsidieverdeling Voorzieningen minima in de tabel gewijzigd van € 127.595,00 naar € 133.595,00.

 

Artikel 6 Wijziging genoemde subsidieplafond 2018 in bijlage 1 van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

In bijlage 1 het genoemde subsidieplafond Programma Economie en Arbeidsmarktbeleid te verhogen naar een bedrag van € 182.320,00.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer L. J. Zwartsenburg mevrouw G. Brongers-Roffel

locosecretaris locoburgemeester