Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Groningen houdende regels omtrent de commissie bezwaarschriften (Regeling commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Groningen 2020)

Publicatiedatum:
vrijdag 14 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Groningen houdende regels omtrent de commissie bezwaarschriften (Regeling commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Groningen 2020)

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker(s):

  de (voormalig(e)) ambtena(a)r(en) in dienst bij Veiligheidsregio Groningen in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO;

 • b

  Commissie:

  vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c

  (Plaatsvervangend) lid:

  een persoon die is aangewezen om zitting te nemen in de commissie en die geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

 • d

  Awb:

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • e

  Het bestuur:

  het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Groningen;

 • f

  Voorzitter van Veiligheidsregio Groningen:

  de voorzitter van het openbaar lichaam als bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen;

 • g

  Directeur Veiligheidsregio Groningen:

  de door het bestuur van Veiligheidsregio Groningen aangewezen Directeur Veiligheidsregio;

 • h

  Belanghebbende(n):

  degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een belanghebbende kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Het bestuur kan van de gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een bezwarencommissie Veiligheidsregio Groningen. Deze commissie is belast met de voorbereiding van de beslissing van het algemeen bestuur, dagelijkse bestuur en de voorzitter Veiligheidsregio Groningen als bedoelt in de Awb.

 • 2.

  Voor bezwaarschriftprocedures, die worden ingezet naar aanleiding van het optreden van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen in zijn rol als voorzitter van het Regionaal BeleidsTeam, rakende onderwerpen op het gebied van de openbare orde, openbare gezondheid of openbare veiligheid, kan – ter keuze van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen en bij uitsluiting - een beroep gedaan worden op de inzet van de Bezwaaradviescommissie van de gemeente Groningen, onder gelijktijdige werking van de verordening behandeling bezwaarschriften 2015 van de gemeente Groningen dan wel een in de plaats daarvan tredende verordening. In deze gevallen brengt de betreffende bezwaaradviescommissie advies uit aan de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen.

 • 3.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van Veiligheidsregio kan – in verband met in acht te nemen beslissingstermijnen – de voorzitter van de commissie verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

 • 4.

  De voorzitter van de commissie bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. Hij doet daarvan tenminste twee weken voor de vergadering kennis aan de andere leden, onder mededeling van de te behandelen punten on onder meezenden van de op de vergadering betrekking hebbende stukken.

 • 5.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van twaalf weken, als bedoeld in artikel 7:10, lid 1 van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen met in achtneming van artikel 7:10 derde lid Awb.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat 3 leden, te weten:

  • a.

   een onafhankelijke voorzitter;

  • b.

   twee gewone onafhankelijke leden.

 • 2.

  De voorzitter en de andere leden van de commissie worden benoemd door het bestuur. Het bestuur benoemt tevens een plaatsvervangend voorzitter en een voldoende aantal plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie alsmede de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangende leden zijn onafhankelijk en kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De commissie wordt in haar taak bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Door de directeur Veiligheidsregio in overleg met het bestuur wordt aan de commissie een ambtelijk secretaris toegevoegd.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris kan aan de besprekingen deelnemen en heeft slechts een raadgevende stem.

 • 3.

  In overleg met het bestuur wijst de directeur Veiligheidsregio tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 4.

  De secretaris maakt een zakelijk verslag van het verhandelde in de commissie.

Artikel 5 Zittingsduur, vervanging, schorsing of ontslag

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen door het bestuur worden geschorst of tussentijds ontslagen. Voordat het besluit tot een schorsing of tussentijds ontslag wordt genomen, hoort het bestuur de voorzitter / het betreffende lid en de commissieleden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Het lid geeft hiervan persoonlijk, schriftelijk kennis aan het bestuur.

 • 3.

  Een lid, de voorzitter inbegrepen, verliest zijn lidmaatschap, indien hij deel gaat uitmaken of gaat werken onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Groningen.

 • 4.

  De voorzitter en de andere leden van de commissie worden benoemd voor de periode van drie jaar en kunnen drie keer worden herbenoemd.

 • 5.

  Aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging voorzien is.

 • 6.

  Bij afwezigheid of ziekte wordt de voorzitter vervangen door de door het bestuur benoemde plaatsvervangend voorzitter.

 • 7.

  Bij afwezigheid of ziekte worden de leden van de commissie vervangen door de door het bestuur aangewezen plaatsvervangers.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  De indiener krijgt binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift een bevestiging. In deze bevestiging wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

 • 3.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 4.

  De bevoegdheden op grond van de volgende artikelen van de Awb, worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

  • a.

   artikel 2:1, lid 2 Awb (verlangen schriftelijke machtiging);

  • b.

   artikel 6:6 Awb, voor wat betreft het, ten aanzien van de indiener, stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van het voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 6:5 van de Awb, kan worden hersteld;

  • c.

   artikel 6:6 tot en met 6:9, 6:11 en 6:12 Awb (niet-ontvankelijkheidverklaring wegens onverschoonbare termijnoverschrijding);

  • d.

   artikel 6:14, lid 1 Awb (sturen van schriftelijke ontvangstbevestiging);

  • e.

   artikel 6:15 Awb (doorzenden bezwaarschrift naar het bevoegde bestuursorgaan);

  • f.

   artikel 6:17 Awb, voor zover het betreft de verzending van de stukken tijdens de behandeling door de commissie;

  • g.

   artikel 7:1a Awb (beslissing op verzoek om rechtstreeks beroep);

  • h.

   artikel 7:4 tweede lid Awb (ter inzage legging stukken);

  • i.

   artikel 7:4, lid 2 Awb, (stukken ter inzage leggen);

  • j.

   artikel 7:6, lid 4 Awb, (achterwege laten van het op de hoogte stellen van het verhandelde tijdens het horen buiten aanwezigheid);

  • k.

   artikel 7:10, lid 3 Awb (verdaging van de beslissing).

Artikel 7 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd de belanghebbende(n) of diens vertegenwoordiger(s), alsmede het algemeen bestuur of dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Groningen of diens vertegenwoordigers nadere inlichtingen te vragen.

 • 2.

  Tevens is de voorzitter van de commissie bevoegd aan de Directeur Veiligheidsregio en de naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende hoofden van dienstonderdelen en daaronder ressorterende afdelingen dan wel door dezen aan te wijzen ambtenaren, de nodige inlichtingen te vragen omtrent zaken, die ter advisering aan de commissie zijn voorgelegd.

 • 3.

  De voorzitter van de commissie kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen (geen ambtenaren van de Veiligheidsregio Groningen zijnde) advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan financiële consequenties zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bestuur vereist.

Artikel 8 Overdracht bevoegdheden

De voorzitter van de commissie kan de bevoegdheden van de twee voorgaande artikelen opdragen aan de secretaris van de commissie.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt de dag, plaats en tijdstip van de zitting.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb (afzien van horen).

 • 3.

  Indien de voorzitter van de commissie, op grond van het in het tweede lid genoemde artikel, besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan.

 • 4.

  De voorzitter van de commissie nodigt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting uit.

 • 5.

  Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kan een belanghebbende of het verwerende orgaan, onder opgaaf van redenen, de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 6.

  De beslissing van de voorzitter van de commissie op een verzoek als bedoeld in het vijfde lid wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval twee weken voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan medegedeeld.

 • 7.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in de leden 4 tot en met 6.

 • 8.

  Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio wordten tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door de Directeur Veiligheidsregio Groningen, het hoofd van het betrokken dienstonderdeel of een door deze aangewezen medewerker.

 • 9.

  De voorzitter van de Veiligheidsregio neemt zelf deel aan de hoorzitting of wordt vertegenwoordigd door een door hem/haar aangewezen medewerker van de Veiligheidsregio.

Artikel 10 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat minimaal twee leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig zijn.

Artikel 11 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 12 Openbaarheid zitting

 • 1.

  Omtrent het verhandelde in de vergadering en/of ter zitting en betreffende de stukken die worden overgelegd, is artikel 25 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De stukken waaromtrent door de commissie geheimhouding is opgelegd worden voor de leden van het algemeen en dagelijks bestuur op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd.

 • 3.

  De zittingen van de commissie zijn niet openbaar bij de behandeling van bezwaarschriften van medewerkers van de Veiligheidsregio Groningen.

 • 4.

  De zitting van de commissie is openbaar bij behandeling van andere bezwaarschriften dan bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  Bij de behandeling van bezwaarschriften als bedoeld in het vierde lid kunnen de deuren worden gesloten, indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt omdat gewichtige redenen zich tegen een openbare behandeling verzetten.

Artikel 13 Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 4.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 • 5.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden, niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

Artikel 14 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter op eigen initiatief of op verzoek van de commissie dit onderzoek instellen.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) gezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) kunnen binnen een week na verzending van de in het tweede lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter neemt een beslissing over een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in dit reglement, die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Raadkamer, vergaderingen en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies. De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of de twee andere leden van de commissie dit nodig oordeelt/oordelen.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 16 Uitbrengen advies

 • 1.

  Het uit te brengen advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het ingestelde bezwaar.

 • 2.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij advies melding gemaakt indien de minderheid dit verlangt.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 5.

  Het advies wordt, met verzending van het verslag en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan of gemandateerde functionaris dat/die op het bezwaarschrift dient te beslissen. Alsmede wordt dit aan de belanghebbende(n) toegezonden.

 • 6.

  Van een besluit tot verdaging ontvangt het verwerend orgaan en de belanghebbende een afschrift.

 • 7.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 • 8.

  In afwijking van het vorige lid kan de voorzitter de secretaris machtigen om bepaalde correspondentie in het kader van de procedure mede namens hem te ondertekenen.

Artikel 17 Vergoeding

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen en hoorzittingen van de commissie een vergoeding zijnde het maximumbedrag als vermeld in tabel IV bij de “Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten) vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden”.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling commissie bezwaarschriften Veiligheidsregio Groningen 2020.

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio

op 7 augustus 2020

K.F. Schuiling,

voorzitter