Aanwijzingsbesluit functionarissen belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet gegeven voorschriften (Z-20-069829/D/20/174248)

Publicatiedatum:
vrijdag 22 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieAanwijzingsbesluit functionarissen belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet gegeven voorschriften (Z-20-069829/D/20/174248)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Overwegende:

dat naast de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, het college verplicht is om toezicht te houden op de wijze van uitvoering van deze wetten;

 

dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

 

dat het wenselijk is de hiernavolgende functionarissen met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet gegeven voorschriften te belasten;

 

Gelet op:

artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

Artikel I Aanwijzing

Aan te wijzen de navolgende functionarissen als regionaal toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet met het oog op voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik van zorggelden;

 

de toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet van de gemeenten Oldambt, Pekela, Veendam, Westerwolde, en de toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet van Visible onderzoek & advies, gevestigd te Leeuwarden;

 

Deze functionarissen zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, met betrekking tot de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

 

Artikel II Duur aanwijzing

De in het onderhavige aanwijzingsbesluit vermelde aanwijzing wordt verleend voor de duur dat de functionaris werkzaam is in de betreffende functie bij de genoemde organisatie, dan wel het moment van intrekking van onderhavig aanwijzingsbesluit;

 

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders

De secretaris de locoburgemeester

De heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster