Gemeente Stadskanaal: machtiging medewerkers CORV

Publicatiedatum:
vrijdag 6 april 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Gemeente Stadskanaal: machtiging medewerkers CORV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Jeugdwet en de Algemene verordenng gegevensbescherming;

 

overwegende dat:

- het gedwongen kader onderdeel van de jeugdzorgtaken van de gemeente is;

- de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) een digitaal knooppunt is dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer in de justitiële jeugdketen;

- alle justitiële en gemeentelijke partijen die een rol spelen in de justitiële jeugdketen en die voor de uitvoering van hun taken afhankelijk zijn van de communicatie met andere partijen in de keten, op CORV zijn aangesloten;

 

b e s l u i t:

 

I.

de volgende machtigingen te verlenen:

Artikel 1  

 

Onderwerp

Gemachtigd

1.

Berichten Jeugdbescherming: Verzoek Tot

Onderzoek (VTO) aan de Raad voor de

Kinderbescherming, Notificatie van de RvdK

inzake de intake op het VTO en de Notificatie

van de uitkomsten van een onderzoek van

de RvdK

021.000.035 Teamleider CJGV

021.000.033 Gedragswetenschapper CJGV

021.000.034 Consulent Jeugd veiligheid

2.

Berichten Jeugdreclassering: Notificatie van

de rechtbank van een vonnis inzake Jeugd

Reclassering Maatregel en Notificatie van de

RvdK inzake Toezicht en Begeleiding

Teamleider CJGV Y.M. de Wilde en

gedragswetenschapper S.R. van der Veen

 

II.

Aan machtiging 2 de volgende instructies te verbinden:

a. De gemachtigde maakt van zijn machtiging geen gebruik als:

- burgemeester en wethouders een specifieke handeling via CORV zelf willen verrichten;

- door het verrichten van de handeling via CORV door de gemachtigde de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling kan worden gewekt.

b. De plaatsvervanger van de gemachtigde heeft dezelfde bevoegdheden als de gemachtigde zelf.

c. De gemachtigden moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag die niet ouder is dan twee jaar.

d. Als de gemachtigde uit dienst treedt, vervalt de machtiging van rechtswege.

 

III.

Op de verwerking van persoonsgegevens door de gemachtigden is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

 

IV.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekendgemaakt is.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2018.

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw G. Brongers-Roffel

secretaris locoburgemeester