Mandaatbesluit- en volmachtbesluit Inkoop Jeugdwet 2020 - 2021

Publicatiedatum:
maandag 4 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit- en volmachtbesluit Inkoop Jeugdwet 2020 - 2021

 

Het Dagelijks Bestuur respectievelijk de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg, respectievelijk de directeur van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG),

 

uitgaande van het feit dat de inkoop van de producten jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet, de uit artikel 2.4 Jeugdwet voortvloeiende producten en de daarmee samenhangende taken en werkzaamheden, daaronder in ieder geval begrepen monitoring en budgetbeheer van de jeugdhulp, alsmede het contractmanagement en de daarmee samenhangende taken en werkzaamheden, door de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde worden gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg en dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg deze taken verder mandateert aan de directeur van de RIGG.

 

De directeur van de RIGG dient in te stemmen met het mandaat van het Dagelijks Bestuur en de in de bijlage genoemde voorwaarden te accepteren door middel van ondertekening van dit besluit;

 

gelet op:

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet;

artikel 171 van de Gemeentewet;

de Wet gemeenschappelijke regelingen;

de Jeugdwet en daarop gebaseerde regelingen;

hoofdstuk 8 van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z)

Boek 3, titel 3 Burgerlijk Wetboek.

 

Besluit:

 

De directeur van de RIGG, onder de voorwaarden die opgenomen zijn in dit mandaatbesluit, te mandateren respectievelijk volmacht te verlenen voor de inkoop van de producten jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet, de uit artikel 2.4 Jeugdwet voortvloeiende producten en de daarmee samenhangende taken en werkzaamheden, daaronder in ieder geval begrepen monitoring en budgetbeheer van de jeugdhulp, alsmede het contractmanagement en de daarmee samenhangende taken en werkzaamheden voor de jaren 2020 en 2021 onder de in dit mandaatbesluit gestelde regels en voorwaarden (bijlage 1) vast te stellen en bekend te maken.

 

Besloten in de vergadering 3 april 2020,

 

Het Dagelijks Bestuur voornoemd,

 

De Voorzitter voornoemd,

 

 

De directeur RIGG voornoemd,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 bij het mandaat- en volmachtbesluit inkoop en contractmanagement Jeugdwet 2020

 

Voorwaarden voor verlenen van mandaat respectievelijk volmacht betreffende de inkoop van jeugdhulp en de overige producten die voortvloeien uit de artikelen 2.3 en 2.4 Jeugdwet, het daarmee samenhangende contractmanagement en de daarmee samenhangende taken en werkzaamheden. aan de directeur van de RIGG.

 

Artikel 1 Begrippen

In dit Mandaatbesluit wordt verstaan onder:

a. Mandaat: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen in de zin van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

b. Volmacht: De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten als bedoeld in artikel 3:60 Burgerlijk.Wetboek.

c. Het DB: Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen.

d. Inkoop: Het verkrijgen van de producten jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet, de uit artikel 2.4 Jeugdwet voortvloeiende producten en de daarmee samenhangende taken en werkzaamheden, daaronder in ieder geval begrepen monitoring en budgetbeheer van de jeugdhulp, alsmede het contractmanagement en de daarmee samenhangende taken en werkzaamheden.

 

Artikel 2 Reikwijdte mandaatbesluit

Het DB en de Voorzitter van het DB, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft verlenen mandaat en volmacht voor de uitoefening van Inkoop met inachtneming van onderstaande bepalingen aan de directeur RIGG.

 

Artikel 2a overige publiekrechtelijke rechtshandelingen

Ter uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden is de directeur RIGG bevoegd tot het sluiten van betalingsovereenkomsten met derden dan wel het verrichten van incidentele betalingen in het kader van subsidieverstrekking.

 

Artikel 3 Privaatrechtelijke rechtshandelingen en volmacht

Ter uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden is de directeur RIGG bevoegd om in naam van het DB alle daaruit voortvloeiende en daarvoor benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Onder de uit te voeren rechtshandelingen als genoemd in lid 1 wordt mede verstaan het verrichten van alle benodigde (voorbereidings-)handelingen, het voeren van correspondentie, het ondertekenen van uitgaande stukken, het voeren van overleg met alle betrokkenen, het verstrekken van informatie en het verrichten van incassohandelingen, het sluiten van betalingsovereenkomsten met derden c.q. het verrichten van incidentele betalingen en het contracteren van Administratieve dienstverleners.

De directeur RIGG is ter uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden tevens bevoegd om het DB te vertegenwoordigen inzake de ondertekening van de te sluiten overeenkomsten, een en ander als bedoeld in artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet.

 

Artikel 4 Beperkingen mandaat

De directeur van de RIGG:

a. Informeert het DB tijdig over alle mogelijke relevante ontwikkelingen met betrekking tot de voorbereiding van de inkoop, de inkoop zelf en de uitvoering van de inkoop alsmede van het in het kader van de inkoop uit te voeren contractmanagement en de daarmee samenhangende taken.

b. Zal in gevallen waarin er belangrijke beleidsmatige, financiële en/of publicitaire gevolgen te verwachten zijn (de voorzitter van) het DB tijdig informeren.

c. Legt periodiek verantwoording af over de wijze waarop hij/zij de taken uitvoert.

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur kan in gevallen als bedoeld onder b. in het vorige lid besluiten het mandaat terug te nemen.

Dit mandaat- en volmachtbesluit heeft geen betrekking op:

Het zonder toestemming van mandaatgever besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;

Het beslissen over of ondertekenen van stukken betreffende politiek gevoelige aangelegenheden.

 

Artikel 5 Ondermandaat

Tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet is de directeur RIGG bevoegd ondermandaat te verlenen, mits hij het DB hierover voorafgaand informeert.

 

Artikel 6 Informatieplicht

Gemandateerde stelt de mandaatgever steeds in kennis van die krachtens dit mandaatbesluit te nemen of reeds genomen besluiten, indien daarvan kan worden aangenomen dat kennisneming door de mandaatgever gewenst is.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en is geldig tot 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit Jeugdhulp 2018 t/m 2020.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaat- en volmachtbesluit inkoop en contractmanagement Jeugdhulp 2020 - 2021