FINANCIELE VERORDENING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG (GGD & RIGG) (Verordening ex artikel 212 Gemeentewet)

Publicatiedatum:
donderdag 19 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingFINANCIELE VERORDENING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG (GGD & RIGG) (Verordening ex artikel 212 Gemeentewet)

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z),

 

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 212 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden,

 

BESLUIT :

 

vast te stellen de Financiële verordening PG&Z.

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de PG&Z-organisatie en ten behoeve van de daarover af te leggen verantwoording.

Financiële administratie: het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van de PG&Z-organisatie, teneinde te komen tot een goed inzicht in

de financiële positie;

het financiële beheer;

de uitvoering van de begroting;

het afwikkelen van vorderingen en schulden;

alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.

Administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.

Financieel beheer: het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de PG&Z.

Rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder bestuursbesluiten.

Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

Doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

Voor de toepassing van deze verordening geldt het navolgende:

De financiële administratie, de administratieve organisatie, het financiële beheer en voorts alle werkzaamheden die voortvloeien uit deze verordening worden voor de taken van de GGD uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z overeenkomstig hoofdstuk 2 van de gemeenschappelijke regeling PG&Z.

Voor de financiële administratie, de administratieve organisatie en het financiële beheer als genoemd in hoofdstuk 3, 4 en 5 van deze verordening geldt de Financiële verordening van de gemeente Groningen voor de uitvoering van de taken van de RIGG.

 

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording

 

Artikel 3 Programmabegroting

Het algemeen bestuur kan in ieder geval eens in de vier jaar de programma-indeling van de begroting wijzigen en vaststellen.

In de begroting wordt een nadere onderverdeling gemaakt naar programma-onderdelen, waarbij wordt aangegeven welke taken onder welk programma-onderdeel valt.

Het algemeen bestuur stelt per programma vast:

de beoogde doelstellingen;

de uit te voeren werkzaamheden;

de baten en lasten;

de beleidsindicatoren, ten minste de volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplichte indicatoren;

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid kunnen worden getoetst.

 

Artikel 4 Inrichting begroting en jaarstukken

Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting ook de totale lasten van de investeringsbegroting, de totale lasten en baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt het totaal benodigd

investeringskrediet ten minste weergegeven op het niveau van de rubricering zoals weergegeven in artikel 52 lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording.

In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven op ten minste het niveau de rubricering zoals weergegeven in artikel 52 lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording.

Indien het dagelijks bestuur voorziet dat de uitgaven op programmaniveau of de investeringskredieten op het niveau van artikel 52 lid 1 Besluit begroting en verantwoording worden overschreden, wordt dit door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur gemeld.

 

Artikel 5 Tussentijdse rapportage

Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportage in de vorm van een zomerbrief en winterbrief over de realisatie van de begroting.

De zomerbrief is een halfjaarsrapportage en de winterbrief een rapportage over de eerste negen maanden.

De inrichting van de tussentijdse rapportage sluit aan bij de indelingssystematiek van de begroting.

 

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

 

Artikel 6 Kaderdocumenten

Het algemeen bestuur stelt de kaders voor het financieel beleid vast bij het vaststellen van de begroting. Dit betreft de beleidskaders voor ten aanzien van :

reserves.

waardering en afschrijving van vaste activa.

grensbedrag vanaf welke omvang incidentele baten en lasten afzonderlijk worden gespecificeerd in het overzicht incidentele baten en lasten.

Ten aanzien van het aantrekken en uitzetten van financiële middelen gelden minimaal de

wettelijke kaders.

 

 

Hoofdstuk 4 Financieel beheer en interne controle

 

Artikel 7 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de PG&Z;

het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, voorraden, vorderingen en schulden, contracten, enzovoorts;

het verschaffen van informatie over de uitputting van toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 8 Interne controle

Het dagelijks bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen.

Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.

 

Hoofdstuk 5 Financiële organisatie

 

Artikel 9 Financiële organisatie

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor en legt vast:

een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidige toewijzing van de taken van de aan de organisatieonderdelen;

een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van toegekende budgetten en investeringskredieten;

de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie, inclusief de te nemen maatregelen in het kader van schatkistbankieren. Deze regels worden bij voorkeur vastgelegd in een treasurystatuut.

de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toerekenen van de lasten en baten aan de programma(onderdelen).

 

Artikel 10 Aanbesteding en inkoop

Het dagelijks bestuur van de PG&Z draagt ten aanzien van de GGD-taken zorg voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. Bij de uitvoering moet zijn gewaarborgd dat minimaal wordt gehandeld in overeenstemming met de regels van de Europese Unie en nationale regelgeving. Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen in het inkoopbeleid.

De gemeente Groningen draagt ten aanzien van de RIGG zorg voor de voorwaarden voor inkoop en aanbesteding van werken en diensten. Bij de uitvoering moet zijn gewaarborgd dat minimaal wordt gehandeld in overeenstemming met de regels van de Europese Unie, nationale regelgeving en interne regels.

 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

 

Artikel 11 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

Deze Financiële verordening wordt bekend gemaakt door plaatsing in het publicatieblad PG&Z.

De Financiële verordening PG&Z, vastgesteld op 19 februari 2016, wordt per 1 januari 2020 ingetrokken.

 

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald onder de naam ‘Financiële verordening PG&Z 2020’.

 

 

 

Aldus voorlopig vastgesteld door het algemeen bestuur PG&Z op 13 december 2019 en bekrachtigd door het algemeen bestuur PG&Z op 14 februari 2020,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Handtekening) (Handtekening)

M. Gijsbertsen, voorzitter G. Wildeboer, secretaris