Aanwijzingsbesluit functionarissen als toezichthouder BRP als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP (Z-19-056577/D/19/151294)

Publicatiedatum:
maandag 2 maart 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieAanwijzingsbesluit functionarissen als toezichthouder BRP als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP (Z-19-056577/D/19/151294)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Overwegende:

de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal voor de uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

 

dat voor het bijhouden van een actuele, betrouwbare, juiste en volledige basisadministratie persoonsgegevens noodzakelijk is dat actief kan worden toegezien of inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie personen juist en volledig zijn;

 

dat het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst, die zijn belast met het toezicht

op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5

van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

 

Gelet op:

het bepaalde in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

 

het bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

Artikel I Aanwijzing

Aan te wijzen de navolgende functionarissen als toezichthouder BRP als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP:

 

Medewerker burgerzaken van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Stadskanaal;

 

Sociaal rechercheur van de afdeling Maatschappelijke Zaken van de gemeente Stadskanaal;

 

Bijzonder controleur van de afdeling Maatschappelijke Zaken van de gemeente Stadskanaal;

 

Handhaver van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal.

 

Artikel II Duur aanwijzing

De in het onderhavige aanwijzingsbesluit vermelde aanwijzing wordt verleend voor de duur dat de medewerker werkzaam is bij het genoemde organisatieonderdeel binnen de gemeente Stadskanaal.

 

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan, onder gelijktijdige intrekking van het Aanwijzingsbesluit toezicht Wet Brp van 31 mei 2016.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de locoburgemeester

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster