Verordening op de rekenkamercommissie

Publicatiedatum:
maandag 10 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 10 januari 2020, nr. /UIT-20025418;

b e s l u i t :

 

 

Artikel 6 van de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie aldus te wijzigen dat dit voortaan luidt:

  • 1.

    De vergoeding voor de werkzaamheden per bijgewoonde vergadering is voor de voorzitter gelijk aan driemaal en voor de leden van de rekenkamercommissie gelijk aan tweemaal het bedrag vastgesteld voor de van toepassing zijnde inwonersklasse bedoeld in artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

  • 2.

    Indien de rekenkamercommissie onderzoek in eigen beheer uitvoert, ontvangen de leden die daartoe werkzaamheden verrichten op declaratiebasis een vergoeding van € 40 per uur.

  • 3.

    De in het vorige leden bedoelde vergoedingen komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2020.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter