Ondermandaatbesluit GGD Groningen 2019Bijlage ABijlage B Vervangingsregeling Mandaatbesluit GGD Groningen

Publicatiedatum:
woensdag 22 januari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieOndermandaatbesluit GGD Groningen 2019Bijlage ABijlage B Vervangingsregeling Mandaatbesluit GGD Groningen

 

De directeur publieke gezondheid GGD Groningen,

 

gelet op:

1. de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)

2. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

3. de Gemeentewet

4. de Wet gemeenschappelijke regelingen

5. het Delegatie-en mandaatbesluit GGD Groningen 2019;

 

overwegende dat:

het uit praktisch oogpunt en ter bevordering van een vlotte afhandeling van GGD-zaken aanbeveling verdient de afhandeling van bepaalde zaken te mandateren of in ondermandaat te geven aan de aangewezen functionarissen,

 

besluit:

 

het Ondermandaatbesluit GGD Groningen 2019 vast te stellen:

 

Artikel 1 begripsbepaling

Gemandateerde: de aangewezen functionaris zoals bedoeld in overzicht 1 en 2, behorende bij dit besluit.

 

Artikel 2 Verlening ondermandaat

De directeur publieke gezondheid GGD Groningen (hierna: de directeur) verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de gemandateerde voor de in het overzicht genoemde bevoegdheden, om namens hem besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden en de daarmee verbonden rechtshandelingen of de daarmee samenhangende feitelijke handelingen te verrichten.

 

Artikel 3 Algemene bepalingen

1. De in artikel 2 bedoelde uitoefening van bevoegdheden is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels, alsmede de in de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen vastgelegde taken uitgezonderd de taken met betrekking tot de RIGG. De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

2. De in artikel 2 bedoelde uitoefening van bevoegdheden gebeurt binnen het kader van de vastgestelde begroting, in aanmerking genomen het jaarlijks door het algemeen bestuur vastgestelde ‘Kader accountantscontrole’;

3. De in artikel 2 bedoelde uitoefening van bevoegdheden vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de GGD;

4. Tenzij anders bepaald, wordt bij een door het dagelijks bestuur, de voorzitter of directeur publieke gezondheid opgedragen bevoegdheid tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens dat mandaat genomen besluit opgedragen.

5. Documenten houdende besluiten die krachtens ondermandaat worden afgehandeld, worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur’ respectievelijk ‘namens de voorzitter’, gevolgd door de naam en de functie ‘directeur publieke gezondheid’, aangevuld met ‘voor deze’, gevolgd door de naam en de functie van de gemandateerde.

 

Artikel 4 Voorwaarden en beperkingen

1. Een in mandaat te nemen besluit dient vooraf voorgelegd te worden aan of teruggelegd te worden bij de directeur, indien een of meer van de volgende omstandigheden aan de orde is:

a. het voorgenomen besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

b. de directeur dit kenbaar heeft gemaakt;

c. de gemandateerde persoonlijk bij het besluit betrokken is;

d. indien te verwachten valt dat de directeur op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken.

2. Bij teruglegging legt de gemandateerde het concept-besluit zo spoedig mogelijk ter besluitvorming voor aan de directeur.

3. Elke gemandateerde gebruikt het verleende mandaat slechts voor aangelegenheden die binnen zijn competentie of functie vallen.

 

Artikel 5 Vervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde gaat het ondermandaat, de machtiging of de volmacht over op zijn plaatsvervanger.

 

Artikel 6 Informatieplicht

1. Als de directeur daarom verzoekt, rapporteert de gemandateerde over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

2. Jaarlijks wordt het overzicht voor zover nodig geactualiseerd. Er wordt een geconsolideerde tekst bekendgemaakt op het Publicatieblad van de GGD

 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit GGD Groningen 2019’.

 

 

Vastgesteld op 3 december 2019 te Groningen,

 

 

 

Directeur publieke gezondheid GGD Groningen,

A.A. Rietveld

 

Overzicht 1

Verlening ondermandaat, machtiging of volmacht door de directeur publieke gezondheid:

 

Grondslag/bevoegdheid

Ondermandaat verleend aan

1

Het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen met financiële consequenties.

 

Uitgezonderd bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten en formele aanbestedingstrajecten.

managers GGD: tot een bedrag van € 100.000.

medewerker GGD: tot een bedrag van € 2.500.

 

 

2

Het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover daarbij geen middelen van de GGD worden aangewend.

 

Uitgezonderd zijn bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten en formele aanbestedingstrajecten.

Managers GGD voor zover het hun afdeling betreft.

 

3

Melden datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming.

 

4

Het beheer van de activa en de passiva en de zorg voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding, voor zover deze niet is opgedragen aan anderen dan aan het dagelijks bestuur.

Managers GGD voor zover het hun afdeling betreft.

Manager Bedrijfsvoering voor wat betreft de treasury-activiteiten:

Saldo-, liquiditeiten- en geldstroombeheer;

Het uitzetten van geld via rekening courant of schatkistbankieren;

Het aantrekken van kasgeld.

5

Het wijzigen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers.

Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten is een bevoegdheid van de DPG (geen ondermandaat).

Ondermandaat/volmacht aan managers GGD voor wat betreft:

Handelingen ter voorbereiding op het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten

het wijzigen van arbeidsovereenkomsten

het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met stagiaires en vrijwilligers

(tijdelijke) urenuitbreiding dan wel vermindering

6

Uitvoeren wijzigingen rechtspositie medewerkers.

Uitgezonderd:

Het toekennen van gratificaties

Het toekennen van extra periodieken

Het besluit tot doorbetaling van het salaris na 26 weken bij terminale ziekte

Managers GGD voor zover het hun afdeling betreft.

 

 

 

Overzicht 2

Ondermandaat van externe mandaten:

 

Grondslag/bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

 

1

Inspectie schepen zeehavens

o.g.v. art. 57 Wet publieke gezondheid): aanwijzing inspecteurs en uitvoering

Burgemeester Delfzijl

en burgemeester Het Hogeland

Directeur PG

Toezichthouder Ship Sanitation

2

Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning o.g.v. WMO en Awb: aanwijzen toezichthouders en uitvoering.

Colleges van B&W van Het Hogeland, Westerkwartier en ADL-gemeenten

Directeur PG

Toezichthouder WMO

3

Toezicht Wet kinderopvang o.g.v.

art. 1.61 Wet kinderopvang: aanwijzing toezichthouders en uitvoering

Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten

Directeur PG

Toezichthouder Kinderopvang

 

Toelichting

Bij ondermandaat moet uit de ondertekening de ondermandaatverhouding blijken:

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur PG&Z Groningen,

namens hen, Directeur Publieke Gezondheid GGD Groningen,

namens deze,

 

(Handtekening)

(Naam)

(Functie)

 

Met vriendelijke groet,

De voorzitter PG&Z,

namens hem, Directeur Publieke Gezondheid GGD Groningen,

namens deze,

 

(Handtekening)

(Naam)

(Functie)

 

 

 

 

Artikel 1 Vervanging Directeur Publieke Gezondheid Groningen

 

Voor de vervanging van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) geldt de volgende regeling:

Vervanger:

• Manager AGZ 1

• Manager AGZ 2

• Manager B&A

 

 

Artikel 2 Vervanging van de Directeur Publieke Gezondheid Groningen in de hoedanigheid van operationeel directeur PG (de zogenaamde warme functie)

 

Voor de vervanging van de operationeel directeur PG geldt de volgende regeling:

Vervanger:

• Manager AGZ 1

• Manager AGZ 2

• Manager B&A

 

Vervanging vindt plaats conform het opgestelde beschikbaarheidsoverzicht operationeel directeur PG.