Wel of niet heropenen AZC Musselkanaal

Inloopbijeenkomst AZC februari 2020

Het college van Stadskanaal heeft een principebesluit genomen tot heropening van het AZC in Musselkanaal voor asielzoekers die als kansrijk worden gezien.
Het COA gaat hiervoor fors investeren in de locatie. De overeenkomst wordt voor minimaal drie jaar aangegaan en er worden in Musselkanaal maximaal 428 asielzoekers opvangen.
We verwachten in de zomerperiode, voor de start van het nieuwe schooljaar (2020/2021), het AZC in Musselkanaal te kunnen openen. De opbrengst van de inloopavonden is nadrukkelijk meegenomen in de besprekingen met het COA. Tijdens deze avonden werd er vaak positief gereageerd op mogelijke heropening van het AZC en nog veel meer mensen gaven aan dat er geen bezwaar is tegen de opvang van asielzoekers. Maar er waren wel zorgen over de opvang van overlast gevende asielzoekers zoals in Ter Apel. Ook de aangeboden petitie had deze strekking en riep op om in het AZC Musselkanaal geen overlast gevende asielzoekers (uit veilige landen) toe te laten omwille van de veiligheid van de inwoners. Gemeente en politie begrijpen de zorgen over de overlast gevende asielzoekers. Zeker gezien het feit dat het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel met de daar aanwezige problematiek zo dichtbij is. Om die reden hebben we met COA gezocht naar een doelgroep waarvan de kans op overlast minimaal is. Asielzoekers uit veilige landen zullen niet worden opgevangen tenzij zij een persoonlijke vluchtreden hebben.

De gemeente ziet de heropening van het AZC op deze manier als een kans voor Musselkanaal en de regio.

Zoals beloofd komen we het principebesluit graag toelichten. Dat doen we op 26 februari in het hoofdgebouw van het AZC aan De Brink 7 in Musselkanaal.
U bent daar als inwoner van Musselkanaal tussen 16.30 en 19.30 uur van harte welkom!

De gemeenteraad bespreekt 3 maart 2020 het voorstel en daarna neemt het College een definitief besluit.

 

 

Inloopbijeenkomsten

Op 10 en 12 december 2019 zijn er inloopbijeenkomsten geweest in Musselkanaal over een mogelijke heropening van het AZC. De gemeente heeft een officieel verzoek van het COA hiervoor ontvangen. De gemeente wil meewerken aan het verzoek van het COA maar wil dan wel voorwaarden stellen. Om te horen hoe de inwoners hierover denken zijn de inloopbijeenkomsten georganiseerd. Een inventarisatie van de opmerkingen die we hebben ontvangen, vindt u onderaan deze pagina.

Tijdens de bijeenkomst op 12 december is door mevrouw M. Potze, bewoner van Musselkanaal, een toespraak gehouden. In haar toespraak uitte ze haar zorgen en heeft ze een aantal vragen gesteld. De reactie op de vragen leest u hieronder. Ze overhandigde burgemeester Froukje de Jonge ook de eerste resultaten van een petitie.

Vraag 1

De burgemeester van Westerwolde maakt zich openlijk zorgen over de inzetmogelijkheden van politie in zijn gemeente als het AZC weer opengaat. De politiemedewerkers zullen uit hetzelfde korps komen en zouden er dan een extra dorp bij krijgen waar veel inzet gevraagd gaat worden. Wij delen deze zorgen. Als er nu al te weinig mankracht is binnen het korps, en dat hebben we kort geleden ervaren in Stadskanaal, hoe gaat dat dan als het AZC weer opengaat?

En ja, we weten dat niet alle veiligelanders crimineel zijn. Dat stelt ons niet gerust. In Limburg bijvoorbeeld, wil een burgemeester na 30 jaar het contract met COA niet verlengen vanwege overlast door veiligelanders. Soortgelijke berichten zijn overal te vinden. Is er rekening gehouden met eventueel noodzakelijke extra inzet van politie in ons dorp? En in onze gemeente, want ook het dorp Stadskanaal zal overlast ondervinden.

Hoe gaat u de veiligheid van onze grijze, tussen aanhalingstekens, bevolking regelen? In het verleden kwamen er vaak asielzoekers ongemerkt verschillende flats binnen. Is er rekening mee gehouden dat ook dáár extra beveiliging nodig zal zijn?

Ik kan nog veel meer opnoemen, maar het komt allemaal neer op veiligheid. Wie garandeert onze veiligheid en de adequate inzet van politie?

 • Antwoord
  Veiligheid is een belangrijk onderwerp van gesprek. De burgemeester is het bevoegd gezag van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid. De politie inzet in onze regio en de beschikbare capaciteit is daarmee onderwerp van gesprek. De politie is, zodra het formele verzoek van het COA bij onze gemeente binnenkwam, betrokken bij de voorbereidingen. Zij adviseren ons op het gebied van veiligheid en welke maatregelen daarbij passend zijn. 

Vraag 2

Het sluiten van de spoedeisendehulp afdeling in Stadskanaal, levert langere rij- en reistijd op voor ambulances. Met 428 extra inwoners in ons dorp, zal er vaker een ambulance nodig zijn. Is daar rekening mee gehouden in de besprekingen tussen COA en gemeente?

 • Antwoord
  In verband met de veranderingen in de ziekenhuiszorg wordt de beschikbaarheid van voldoende ambulances en de aanrijtijden continue gemonitord. Dit was en blijft voor de gemeente een onderwerp van gesprek met ambulancezorg Groningen en de zorgverzekeraar. Overigens blijft in het Refaja een basis-spoedpost geopend voor niet-levensbedreigende acute situaties (zoals bijvoorbeeld botbreuken en snijwonden) waar geen langdurige ziekenhuisopname uit voorkomt.

Vraag 3

De huisartsen hier in het dorp. Inwoners kunnen niet of nauwelijks overstappen naar een andere huisarts in het eigen dorp. Hoe moet dat als er zo’n 400 inwoners bijkomen?

 • Antwoord
  Het AZC wordt via het COA voorzien van huisartsenzorg. Er wordt dus in principe geen beroep gedaan op de huisartsen uit Musselkanaal. Mogelijk dat de avond- nacht- en weekenddiensten wel een extra belasting gaan krijgen. In principe is het COA verantwoordelijk dat er zorg geleverd wordt.

Vraag 4

De beruchte lijn 73 waarvoor in Ter Apel de asielbus is ingezet, hoe zit dat hier? Is daar over nagedacht?

 • Antwoord
  Als besloten wordt om het AZC in Musselkanaal te heropenen en het duidelijk is welke doelgroep hier geplaatst zal worden, dan zal ook onderzocht worden welke vervoerswijze hier het meest passend voor is.

Vraag 5

Hoe gaat u een verbouwing van de woonruimtes hier, verkopen aan (jonge) mensen, die geen sociale huurwoning kunnen vinden? En aan jonge gezinnen die geen sociale huurwoning kunnen vinden?’

 • Antwoord
  Het gebouw is in eigendom van het COA. Het COA is geen sociale woningcorporatie maar heeft tot doel het huisvesten van asielzoekers. Als het AZC weer geopend wordt gaat het COA de nodige investeringen doen in het gebouw om weer als AZC te kunnen gebruiken. Dit staat volledig los van de werkzaamheden en doelstellingen van de woningcorporaties. Omgekeerd: als deze locatie niet wordt heropend, komt hier ook géén sociale woningbouw. De invulling van het gebouw zoals nu plaats vindt, is een tijdelijke oplossing en geen lange termijn oplossing en heeft tot doel het voorkomen van vandalisme en kraken en niet huisvesting van bepaalde doelgroepen

Opmerkingen tijdens de informatieavonden

Inventarisatie opmerkingen informatieavonden AZC