AZC Musselkanaal

Het AZC in Musselkanaal is in september 2020 heropend. De locatie wordt ingezet voor asielzoekers die als kansrijk worden gezien. Asielzoekers uit veilige landen zullen niet worden opgevangen tenzij zij een persoonlijke vluchtreden hebben. Alle afspraken hierover zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst die op 26 augustus 2020 is ondertekend. De overeenkomst is voor minimaal drie jaar aangegaan. Er worden in Musselkanaal maximaal 428 asielzoekers opvangen. De gemeente ziet de heropening van het AZC op deze manier als een kans voor Musselkanaal en de regio.

De locatie in Musselkanaal heeft ook een eigen pagina op de site van het COA, die in de loop van de tijd steeds verder wordt gevuld: https://www.coa.nl/nl/locatie/musselkanaal-de-brink

Inloopbijeenkomsten

In december 2019 en februari 2020 zijn er inloopbijeenkomsten geweest in Musselkanaal over de mogelijke heropening van het AZC. De opbrengst van de inloopavonden zijn nadrukkelijk meegenomen in de besprekingen met het COA. Tijdens deze avonden werd er vaak positief gereageerd op mogelijke heropening van het AZC en nog veel meer mensen gaven aan dat er geen bezwaar is tegen de opvang van mensen die echt hulp nodig hebben. Maar er waren wel zorgen over de opvang van overlast gevende asielzoekers zoals in Ter Apel. Zeker gezien het feit dat het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel met de daar aanwezige problematiek zo dichtbij is. Om die reden heeft de gemeente met COA gezocht naar een doelgroep waarvan de kans op overlast minimaal is.

Tijdens de bijeenkomst op 12 december is door mevrouw M. Potze, bewoner van Musselkanaal, een toespraak gehouden. In haar toespraak uitte ze haar zorgen en heeft ze een aantal vragen gesteld. De reactie op deze en andere vragen leest u hieronder. Ze overhandigde burgemeester Froukje de Jonge ook de eerste resultaten van een petitie. Een inventarisatie van de opmerkingen die we hebben ontvangen, vindt u onderaan deze pagina.

Veiligheid en capaciteit politie

De burgemeester van Westerwolde maakt zich openlijk zorgen over de inzetmogelijkheden van politie in zijn gemeente als het AZC weer opengaat. De politiemedewerkers zullen uit hetzelfde korps komen en zouden er dan een extra dorp bij krijgen waar veel inzet gevraagd gaat worden. Wij delen deze zorgen. Als er nu al te weinig mankracht is binnen het korps, en dat hebben we kort geleden ervaren in Stadskanaal, hoe gaat dat dan als het AZC weer opengaat? En ja, we weten dat niet alle veiligelanders crimineel zijn. Dat stelt ons niet gerust. In Limburg bijvoorbeeld, wil een burgemeester na 30 jaar het contract met COA niet verlengen vanwege overlast door veiligelanders. Soortgelijke berichten zijn overal te vinden. Is er rekening gehouden met eventueel noodzakelijke extra inzet van politie in ons dorp? En in onze gemeente, want ook het dorp Stadskanaal zal overlast ondervinden. En hoe gaat u de veiligheid van onze grijze, tussen aanhalingstekens, bevolking regelen? In het verleden kwamen er vaak asielzoekers ongemerkt verschillende flats binnen. Is er rekening mee gehouden dat ook dáár extra beveiliging nodig zal zijn? Het komt allemaal neer op veiligheid. Wie garandeert onze veiligheid en de adequate inzet van politie?

Antwoord: Veiligheid en de capaciteit van de politie in onze is continu een belangrijk onderwerp van gesprek. De burgemeester is het bevoegd gezag van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid. De politie is vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereidingen tot heropening als adviseur op het gebied van veiligheid en de daarbij passende maatregelen. 

Op de opvanglocatie in Musselkanaal is Trigion de partner in beveiliging. De beveiligers doen onder andere surveillance, zijn inzetbaar als brandwacht en receptieservices. In het azc Musselkanaal is er overdag minimaal 1 beveiliger naast het gewone personeel van het COA aanwezig. ’s Avonds na 22.00 uur en buiten COA-werktijden in het weekend zijn er 3 beveiligers. Bij calamiteiten kan zonodig de politie worden ingeschakeld.

Ambulancezorg

Het sluiten van de spoedeisendehulp afdeling in Stadskanaal, levert langere rij- en reistijd op voor ambulances. Met maximaal 428 extra inwoners in ons dorp, zal er vaker een ambulance nodig zijn. Is daar rekening mee gehouden in de besprekingen tussen COA en gemeente?

Antwoord: In verband met de veranderingen in de ziekenhuiszorg wordt de beschikbaarheid van voldoende ambulances en de aanrijtijden continue gemonitord. Dit was en blijft voor de gemeente een onderwerp van gesprek met ambulancezorg Groningen en de zorgverzekeraar. In het Refaja blijft de basis-spoedpost geopend voor niet-levensbedreigende acute situaties (zoals bijvoorbeeld botbreuken en snijwonden) waar geen langdurige ziekenhuisopname uit voorkomt.

Huisartsenzorg

De huisartsen hier in het dorp. Inwoners kunnen niet of nauwelijks overstappen naar een andere huisarts in het eigen dorp. Hoe moet dat als er zo’n 400 inwoners bijkomen?

Antwoord: Het AZC wordt via het COA voorzien van huisartsenzorg. Er wordt dus in principe geen beroep gedaan op de huisartsen uit Musselkanaal. Mogelijk dat de avond- nacht- en weekenddiensten wel een extra belasting gaan krijgen. In principe is het COA verantwoordelijk dat er zorg geleverd wordt.

Vervoer

De beruchte lijn 73 waarvoor in Ter Apel de asielbus is ingezet, hoe zit dat hier? Is daar over nagedacht?

Antwoord: Er wordt onderzocht welke vervoerswijze het meest passend is voor de doelgroep die opgevangen wordt op de loactie.

Beschikbaarheid van woningen

Hoe gaat u een verbouwing van de woonruimtes hier, verkopen aan (jonge) mensen, die geen sociale huurwoning kunnen vinden? En aan jonge gezinnen die geen sociale huurwoning kunnen vinden?’

Antwoord: Het gebouw is in eigendom van het COA. Het COA is geen sociale woningcorporatie maar heeft tot doel het huisvesten van asielzoekers. Met het heropenen van het AZC heeft het COA de nodige investeringen gedaan in het gebouw om weer als AZC te kunnen gebruiken. Dit staat volledig los van de werkzaamheden en doelstellingen van de woningcorporaties.

Wat gebeurt er als iemand vanuit het azc naar een woning gaat?

Antwoord: De inburgering vanuit het azc gaat door als iemand zelfstandig in een eigen woning woont. Er is maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk – wat moet je allemaal regelen als je eenmaal zelf een woning hebt (inkomen, verzekeringen, lening voor woninginrichting, enz.). Er is een participatietraject naast inburgeringstraject: dat wil zeggen dat mensen zo snel mogelijk mee doen in onze samenleving (school, werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven e.d.). En het COA begint al in het azc met pre-inburgering, vergunninghouders krijgen in het azc van alles aangeboden: https://www.coa.nl/nl/programma-voorbereiding-op-inburgering

Communicatie met inwoners

Hoe wordt de communicatie met omwonenden, inwoners en ondernemers geregeld?

Antwoord: Er is door het COA een omwonendenoverleg in het leven geroepen. Hierin zijn over het algemeen de buren, politie, gemeente, ondernemersvereniging, dorpsbelangen en het COA zelf vertegenwoordigt. Het omwonendenoverleg is een overlegplatform dat met elkaar het reilen en zeilen van een locatie bespreekt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de handelsvereniging. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het COA (musselkanaal@coa.nl).

Heeft u vragen, klachten, complimenten of andere zaken die u wilt melden met het COA, dan kunt u bellen met 088-7153100 of mailen naar musselkanaal@coa.nl

Welke mensen wonen er in het AZC?

En hoe zorgen we ervoor dat de mensen zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving?

Antwoord: Het azc is een centrum voor mensen (maximaal 428) die nog in een procedure zitten of al een status hebben maar nog geen woning. Hier wonen dus mensen die kansrijk zijn op het verkrijgen van een vergunning.

Om er voor te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk mee gaan doen is er een pakket aan middelen, zoals de doorgaande leerlijn: we willen dat mensen zo snel mogelijk beginnen met integreren en inburgeren. Iemand werkt, bijvoorbeeld in het azc zelf (o.a. schoonmaak, wasserij), of doet vrijwilligerswerk in de collectieve ruimten in het dorp, het zwembad, bij Wedeka, e.d. Of men gaat naar school (taallessen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs e.d.).

Opmerkingen tijdens de informatieavonden

Inventarisatie opmerkingen informatieavonden AZC