Heropening AZC Musselkanaal

Het college van Stadskanaal heeft het besluit genomen tot heropening van het AZC in Musselkanaal voor asielzoekers die als kansrijk worden gezien. Het COA investeert hiervoor fors in de locatie. De overeenkomst wordt voor minimaal drie jaar aangegaan en er worden in Musselkanaal maximaal 428 asielzoekers opvangen.

Inmiddels is het COA begonnen met de aanpassingen op de locatie. Men verwacht voor de start van het nieuwe schooljaar (2020/2021) het AZC in Musselkanaal te kunnen openen. Asielzoekers uit veilige landen zullen niet worden opgevangen tenzij zij een persoonlijke vluchtreden hebben. De gemeente ziet de heropening van het AZC op deze manier als een kans voor Musselkanaal en de regio.

Inloopbijeenkomsten

In december 2019 en februari 2020 zijn er inloopbijeenkomsten geweest in Musselkanaal over een mogelijke heropening van het AZC. De opbrengst van de inloopavonden zijn nadrukkelijk meegenomen in de besprekingen met het COA. Tijdens deze avonden werd er vaak positief gereageerd op mogelijke heropening van het AZC en nog veel meer mensen gaven aan dat er geen bezwaar is tegen de opvang van mensen die echt hulp nodig hebben. Maar er waren wel zorgen over de opvang van overlast gevende asielzoekers zoals in Ter Apel. Ook een aangeboden petitie had deze strekking en riep op om in het AZC Musselkanaal geen overlast gevende asielzoekers (uit veilige landen) toe te laten omwille van de veiligheid van de inwoners. Gemeente en politie begrijpen de zorgen over de overlast gevende asielzoekers. Zeker gezien het feit dat het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel met de daar aanwezige problematiek zo dichtbij is. Om die reden hebben we met COA gezocht naar een doelgroep waarvan de kans op overlast minimaal is.

Tijdens de bijeenkomst op 12 december is door mevrouw M. Potze, bewoner van Musselkanaal, een toespraak gehouden. In haar toespraak uitte ze haar zorgen en heeft ze een aantal vragen gesteld. De reactie op deze en andere vragen leest u hieronder. Ze overhandigde burgemeester Froukje de Jonge ook de eerste resultaten van een petitie. Een inventarisatie van de opmerkingen die we hebben ontvangen, vindt u onderaan deze pagina.

Veiligheid en capaciteit politie

De burgemeester van Westerwolde maakt zich openlijk zorgen over de inzetmogelijkheden van politie in zijn gemeente als het AZC weer opengaat. De politiemedewerkers zullen uit hetzelfde korps komen en zouden er dan een extra dorp bij krijgen waar veel inzet gevraagd gaat worden. Wij delen deze zorgen. Als er nu al te weinig mankracht is binnen het korps, en dat hebben we kort geleden ervaren in Stadskanaal, hoe gaat dat dan als het AZC weer opengaat? En ja, we weten dat niet alle veiligelanders crimineel zijn. Dat stelt ons niet gerust. In Limburg bijvoorbeeld, wil een burgemeester na 30 jaar het contract met COA niet verlengen vanwege overlast door veiligelanders. Soortgelijke berichten zijn overal te vinden. Is er rekening gehouden met eventueel noodzakelijke extra inzet van politie in ons dorp? En in onze gemeente, want ook het dorp Stadskanaal zal overlast ondervinden. En hoe gaat u de veiligheid van onze grijze, tussen aanhalingstekens, bevolking regelen? In het verleden kwamen er vaak asielzoekers ongemerkt verschillende flats binnen. Is er rekening mee gehouden dat ook dáár extra beveiliging nodig zal zijn? Het komt allemaal neer op veiligheid. Wie garandeert onze veiligheid en de adequate inzet van politie?

Antwoord: Veiligheid is een belangrijk onderwerp van gesprek. De burgemeester is het bevoegd gezag van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid. De politie inzet in onze regio en de beschikbare capaciteit is daarmee onderwerp van gesprek. De politie is, zodra het formele verzoek van het COA bij onze gemeente binnenkwam, betrokken bij de voorbereidingen. Zij adviseren ons op het gebied van veiligheid en welke maatregelen daarbij passend zijn. 

Op de opvanglocatie in Musselkanaal is Trigion de partner in beveiliging. De beveiligers doen onder andere surveillance, zijn inzetbaar als brandwacht en receptieservices. In het azc Musselkanaal is er overdag minimaal 1 beveiliger naast het gewone personeel van het COA aanwezig. ’s Avonds na 22.00 uur en buiten COA-werktijden in het weekend zijn er 3 beveiligers. Bij calamiteiten kan zonodig de politie worden ingeschakeld.

Ambulancezorg

Het sluiten van de spoedeisendehulp afdeling in Stadskanaal, levert langere rij- en reistijd op voor ambulances. Met 428 extra inwoners in ons dorp, zal er vaker een ambulance nodig zijn. Is daar rekening mee gehouden in de besprekingen tussen COA en gemeente?

Antwoord: In verband met de veranderingen in de ziekenhuiszorg wordt de beschikbaarheid van voldoende ambulances en de aanrijtijden continue gemonitord. Dit was en blijft voor de gemeente een onderwerp van gesprek met ambulancezorg Groningen en de zorgverzekeraar. Overigens blijft in het Refaja een basis-spoedpost geopend voor niet-levensbedreigende acute situaties (zoals bijvoorbeeld botbreuken en snijwonden) waar geen langdurige ziekenhuisopname uit voorkomt.

Huisartsenzorg

De huisartsen hier in het dorp. Inwoners kunnen niet of nauwelijks overstappen naar een andere huisarts in het eigen dorp. Hoe moet dat als er zo’n 400 inwoners bijkomen?

Antwoord: Het AZC wordt via het COA voorzien van huisartsenzorg. Er wordt dus in principe geen beroep gedaan op de huisartsen uit Musselkanaal. Mogelijk dat de avond- nacht- en weekenddiensten wel een extra belasting gaan krijgen. In principe is het COA verantwoordelijk dat er zorg geleverd wordt.

Vervoer

De beruchte lijn 73 waarvoor in Ter Apel de asielbus is ingezet, hoe zit dat hier? Is daar over nagedacht?

Antwoord: Er wordt onderzocht welke vervoerswijze het meest passend is voor de doelgroep die opgevangen wordt op de loactie.

Beschikbaarheid van woningen

Hoe gaat u een verbouwing van de woonruimtes hier, verkopen aan (jonge) mensen, die geen sociale huurwoning kunnen vinden? En aan jonge gezinnen die geen sociale huurwoning kunnen vinden?’

Antwoord: Het gebouw is in eigendom van het COA. Het COA is geen sociale woningcorporatie maar heeft tot doel het huisvesten van asielzoekers. Als het AZC weer geopend wordt gaat het COA de nodige investeringen doen in het gebouw om weer als AZC te kunnen gebruiken. Dit staat volledig los van de werkzaamheden en doelstellingen van de woningcorporaties. Omgekeerd: als deze locatie niet wordt heropend, komt hier ook géén sociale woningbouw. De invulling van het gebouw zoals nu plaats vindt, is een tijdelijke oplossing en geen lange termijn oplossing en heeft tot doel het voorkomen van vandalisme en kraken en niet huisvesting van bepaalde doelgroepen.

Wat gebeurt er als iemand vanuit het azc naar een woning gaat?

Antwoord: De inburgering vanuit het azc gaat door als iemand zelfstandig in een eigen woning woont. Er is maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk – wat moet je allemaal regelen als je eenmaal zelf een woning hebt (inkomen, verzekeringen, lening voor woninginrichting, enz.). Er is een participatietraject naast inburgeringstraject: dat wil zeggen dat mensen zo snel mogelijk mee doen in onze samenleving (school, werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven e.d.).

Communicatie met inwoners

Hoe wordt de communicatie met omwonenden, inwoners en ondernemers geregeld?

Antwoord: Bij elk azc wordt door het COA een omwonendenoverleg in het leven geroepen. Hierin zijn over het algemeen de buren, politie, gemeente, ondernemersvereniging, dorpsbelangen en het COA zelf vertegenwoordigt. Het omwonendenoverleg is een overlegplatform dat met elkaar het reilen en zeilen van een locatie bespreekt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de handelsvereniging. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het COA.

Welke mensen wonen er straks in het AZC?

Welke groepen mensen wonen er straks in het AZC? En hoe zorgen we ervoor dat de mensen zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving?

Antwoord: Het azc wordt een centrum voor mensen (maximaal 428) die nog in een procedure zitten of al een status hebben maar nog geen woning. Hier komen dus mensen te wonen die kansrijk zijn op het verkrijgen van een vergunning.

Om er voor te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk mee gaan doen is er een pakket aan middelen, zoals de doorgaande leerlijn: we willen dat mensen zo snel mogelijk beginnen met integreren en inburgeren. Iemand werkt, bijvoorbeeld in het azc zelf (o.a. schoonmaak, wasserij), of doet vrijwilligerswerk in de collectieve ruimten in het dorp, het zwembad, bij Wedeka, e.d. Of men gaat naar school (taallessen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs e.d.).

Hoe verder?

Hoe gaat het proces om tot de heropening van het AZC te komen verder?

Antwoord: In maart 2020 is een definitief besluit door het college genomen. Het definitieve besluit wordt omgezet in een bestuursakkoord (uiterlijk eind juli). Daarnaast is er overleg met samenwerkende partners zoals Vluchtelingenwerk, Onderwijs, Welstad, Wedeka e.d. Vanaf maart tot augustus is de verbouw van het azc en de sloop van gebouwen die niet gebruikt worden. Het is de bedoeling om het gebouw dan te openen in augustus, of zoveel eerder als mogelijk (bij gefaseerde instroom)

 

Opmerkingen tijdens de informatieavonden

Inventarisatie opmerkingen informatieavonden AZC