Ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal

26 augustus

Landelijke inpassing van zonneparken

In maart 2018 is de visie ‘Stadskanaal op Zon’ door de gemeenteraad vastgesteld als kader voor de ontwikkeling van zonneparken. Vervolgens zijn een aanvragen voor parken in het buitengebied in behandeling genomen. In december 2018 heeft de raad een moment van bezinning genomen; daarbij zijn de werking van de visie, kansen en beperkingen besproken. Daarbij is onder andere gesproken over het belang van landschappelijke inpassing van (en maatschappelijk draagvlak voor) zonneparken;

Om meer grip te krijgen op de landschappelijke inpassing van grootschalige zonneparken is voor de oplaadzone een ruimtelijke uitwerking, over omvang en landschappelijke criteria, opgesteld. Deze ‘Ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal’, waarin een aanscherping van het ruimtelijke beleid voor zonneparken is opgenomen, zal in de raadscommissie van 9 september opiniërend worden besproken.

 

Ruimtelijke principes

De ruimtelijke visie is een verdiepingsslag voor de landelijke gebieden in de oplaadzone. Er worden ruimtelijke principes geformuleerd voor de ontwikkeling van zonneparken. De omvang van de oplaadzone is verkleind. Deze verdiepingsslag is met name een uitwerking voor de delen 'Noorderdiep' en 'Musselkanaal' uit de oplaadzone, omdat daar de meeste grootschalige initiatieven spelen.
De visie gaat in op de landschappelijke context, beschrijft de landschappelijke verschillen en benoemt onze landschappelijke waarden. Zonneparken worden gezien als een nieuwe laag in een zich continu ontwikkelend landschap. Om sturing te geven aan zonnepark-initiatieven zijn vijf ordenende principes voor een ruimtelijke hoofdstructuur uitgewerkt, opdat landschappelijke kwaliteiten herkenbaar blijven en kunnen worden benut. De principes in het kort:

 • één ontginningsas als drager van de hoofdstructuur;
 • de linten blijven de linten;
 • dragende landschapsstructuren blijven behouden;
 • zonneparken zijn als zelfstandige elementen herkenbaar;
 • de ontwikkeling van zonneparken heeft ook meerwaarde voor biodiversiteit en/of klimaat.


Maatwerkregels

Door verschillen in aard, maat en schaal in de deelgebieden zijn de geformuleerde principes niet overal toepasbaar. Daarom wordt voorgesteld delen van de oplaadzone toe te voegen aan de landschappelijke zone waar maatwerkregels gelden:

 • de delen ten zuidwesten van het Stadskanaal;
 • het noordelijke gedeelte van de oplaadzone Noorderdiep;
 • het zuidelijke gedeelte van de oplaadzone Musselkanaal; 
 • het gebied tussen Vledderveen/Mussel en het A.G. Wildervanckkanaal;

Daarnaast stelt het college de raad voor het gebied ten noorden van de Kijlsterweg (onderdeel van Bedrijvenpark Stadskanaal) uit de oplaadzone te laten vervallen.

 

Uitwerking van de regels

In de uitwerking zijn de ruimtelijke principes geconcretiseerd. De belangrijkste elementen zijn:

 • het A.G. Wildervanckkanaal wordt de ruimtelijke drager voor grootschalige initiatieven in de oplaadzone, daaraan zijn ontsluiting en gebouwen georiënteerd;
 • bij alle bebouwingslinten geldt een bufferzone  van 300 m; deze kan onderdeel zijn van de landschappelijke inpassing;
 • er is op meerdere niveaus bijzondere aandacht voor dragende landschapsstructuren (richtingen, behoud en opnieuw graven van wijken, vrije ruimte ter weerszijden van wijken en een hoogtebeperking voor panelen);
 • de zichtbaarheid en beleefbaarheid van landschapskenmerken én ruimtelijke variatie door de introductie van verhoudingsregels voor open en gesloten delen van zonneparken;
 • inrichtingsregels voor de open stroken van zonneparken.
Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ruimtelijke-visie-oplaadzone-stadskanaal-347.html